1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1997/9927 K: 1997/15372 T: 16.10.1997


Enerji nakil hattının geçirildiği taşınmazlarda, pilon yeri için değer belirlenirken, davacının da kabul ettiği önceki Ödemeler arazinin getirebileceği net gelire göre yapılmışsa; metre birim fiyatına göre pilon yerinin toplam değeri belirlenmeli, enerji nakil hattının, taşınmazın geri kalan kısmında meydana getireceği değer düşüklüğü oranı tesbit edilerek irtifak hakkı belirlenmeli, bilirkişi raporları bu hususları karşılayacak özellikte olmalıdır.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırma yapılmadan üzerinde enerji nakil hattı geçirilen taşınmaza ilişkin pilon yeri bedeli ve irtifak hakkı karşılığı ile ağaç bedellerinin tahsili istemine ilişkindir.

Davacının ağaç bedeline ilişkin talebi, davalı İdarece aralarındaki anlaşma sonucu ödendiğinden, bu konudaki istemin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Bu itibarla, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, idare vekilinin temyizine gelince;

Mahkemece, hüküm altına alınan husus pilon yerinin mülkiyet bedeli ve irtifak hakkının neden olacağı değer kaybı olur gerek pilon yeri mülkiyet bedeli gerekse irtifak hakkı bedeli için bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulmuştur. Alınan rapor yasa hükümlerine uygun değildir. Şöyle ki;

1- Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ağaç bedelleri, evvelce idare tarafından davacıya ödendiğinden taşınmaza arazi olarak getirebileceği net geliri esas alınarak değer biçilmesi bulunan metrekare bedeli ile pilon yeri metrekare miktarının çarpılarak pilon yerinin toplam bedelinin bulunması, ayrıca enerji nakil hattının taşınmazın geri kalan bölümünde meydana getireceği değer düşüklüğü oranı da tesbit edilerek irtifak hakkı karşılığının belirlenmesi gerekir. Alınan bilirkişi raporunda açıklanan yönteme uygun bir değer biçilmemiştir. Diğer taraftan taşınmazın tamamının yüzölçümü ve enerji nakil hattı güzergahı ve niteliği dikkate alındığında yüzde yirmi beş olarak alınan değer düşüklüğü oranı da çok yüksektir.

Yeniden kesif yapılarak usulüne uygun olarak bilirkişi raporu düzenlettikten sonra karar verilmek gerekirken geçerli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması,

2- Dava konusu taşınmaz 20.oo m2 olduğu halde, 27.72 m2 kabul olunmak suretiyle hesap yapılması.

Doğru görülmemiştir. Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde Ödeyenlere geri verilmesine, 16.10.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir