1. Anasayfa
  2. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2004/3304 K: 2004/5177 T: 22.4.2004


Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin, Türkiye’de bulunan taşınmaz ve taşınır malları ile bütün hak ve menfaatlerine 28.5.1927 gün 1062 sayılı kanun hükümlerine müsteniden hazinece el konulmuştur

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalıların temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacı Hazinenin temyizine gelince; Mirasçılık belgesi tarafın hak ehliyetini gösterdiği gibi, miras bırakanla mirasçıları arasındaki irs ilişkisini de tesbit eden belgelerdendir.

28.5.1927 gün 1062 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan 1.10.1966 gün 6/7104 sayılı ve 25.9.1967 gün 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler halen yürürlüktedir.

1.10.1966 tarih 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Suriye uyrukluların mallarının Tesbiti ve Bu Mallara el Konulması Hakkındaki Yönetmeliğin 1. maddesinde;

“Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin, Türkiye’de bulunan taşınmaz ve taşınır (zati ve ev eşyası hariç) malları ile bütün hak ve menfaatlerine 28.5.1927 gün 1062 sayılı kanun hükümlerine müsteniden Hazinece el konulmuştur. ” hükmüne yer verilmiştir. Yönetmeliğin 2. maddesinde ise; ” El koymanın Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen zati ve ev eşyaları dışında kalan bütün mal, hak menfaatine şamil olduğu belirtilmiştir.”

Yönetmeliğin 3. maddesinde ise el koyma işlemine tabi olmayan mallar; Suriye Devletinin Türkiye’de ki Elçilik ve Konsolosluk bina ve arsalarıyla, taşınır malları, paralar ve sair kıymetler, Memleketimizdeki Suriye Büyükelçilik ile Konsolosluk mensuplarına ve bunların aileleri efradına ait mallar, paralar ve sair kıymetler, Transit olarak Türkiye’ye gelen Suriyelilerin beraberinde getirdikleri ve Türkiye’ye sokulmasında kanunen mahsur bulunmayan para, eşya ve araçlar. Transit olarak Türkiye’den geçen mal ve araçlar Türkiye’de açılan milletlerarası fuarlara getirilen taşınır mallar, Türkiye Hükümeti ile Suriye Hükümeti arasında aktedilen ticaret anlaşmaları gereğince Suriyelilerin Türkiye’ye ihraç ettikleri ticari mallar ve bunların bedelleri yurdumuzdan aynı şekilde satın aldıkları mallar ve bu maksatla getirecekleri dövizler, Türkiye’deki her derecedeki öğrenim müesseselerinde okuyan Suriye uyruklu öğrencilere yurt dışından gönderilen veya getirilen paralar, olarak düzenlenmiştir. Yukarıdaki mevcut hükümler birlikte incelendiğinde; Suriye uyrukluların anılan yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen istisnalar dışında taşınır ve taşınmaz mallara el konulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla 28.5.1927 gün 1062 sayılı yasa gereğince çıkarılan 1.10.1966 gün 6/7104 ve 25.9.1967 gün 6/8890 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve bu kararlara göre çıkarılan yönetmeliklerin halen yürürlükte bulunduğu, idari kararların iptal edilmedikçe geçerli olduğu anlaşıldığından davacı Hazine’nin davasının kabulü, taraflar arasındaki muarazanın açıklanan kurallar çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeplerle davacı Hazine yararına BOZULMASINA, 22.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir