1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 1995/6043 K: 1995/6793 T: 8.6.1995


İdarece yapılan işlem irtifak kamulaştırması olarak nitelendirilmiş ve bu yolda bilirkişi incelemesi yaptırılmış olması nedeniyle, taşınmazdan toprak çekilmesi suretiyle gerçekleşen bu işlem sebebiyle hükmolunacak bedel, hiçbir zaman taşınmazın mülkiyetinin kamulaştırılması için belirlenecek bedeli aşmaması gerekir.

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması, karşı dava dilekçesinde ise, bedelin indirilmesi ve tescil ile faiz ve masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece arttırım davasının kabulü indirim ve tescil davasının reddi cihetine gidilmiş, hüküm davalı-karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: K: İdarece yapılan işlem irtifak kamulaştırması olarak nitelendirilmiş ve bu yolda bilirkişi incelemesi yaptırılmış olması nedeniyle, taşınmazdan toprak çekilmesi suretiyle gerçekleşen bu işlem sebebiyle hükmolunacak bedel, hiç bir zaman taşınmazın mülkiyet kamulaştırması için belirlenecek bedelini aşmaması gerektiğinin bilirkişi raporlarında dikkate alınmaması ve bu suretle uygulanan hesap yöntemi, taleple bağlı kalınarak hükmolunan miktar dikkate alındığında bozma sebebi sayılmamıştır.

SONUÇ: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün (ONANMASINA), aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 8.6.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir