1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2005/8249 K: 2005/6617 T: 14.7.2005


Mera komisyonunun taşınmazın niteliği ve mülkiyetine ilişkin olmayan kararları aleyhine açılacak davalara kadastro mahkemelerinde bakılamaz; bu nedenle, mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerekir; görev hususu kamu düzeni ile ilgili olup mahkemelerce resen nazara alınmalıdır.

Davacı A., 22.11.2004 tarihli dava dilekçesi ile davalı S… Köyü Muhtarlığı’nın başvurusu üzerine, mera komisyonunca alınan 9.7.2004 tarih ve 142 sayılı ve köy merasından yararlanamayacağı şeklindeki kararın iptali istemiyle dava açmıştır. Davalı Köy Tüzel Kişiliği temsilcisi, köye sonradan yerleşen kişilerin çok olmasından meraların yetersiz kalması nedeniyle davanın reddini savunmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne ve Iğdır Mera Komisyonu’nun davacının davalı köy merasından yararlanamayacağına ilişkin kararının iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı Köy Tüzel Kişiliği vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece “Iğdır Mera Komisyonunun 9.7.2004 tarih 142 sayılı davasının meradan yararlanamayacağına ilişkin kararının” iptaline karar verilmiş ise de; değerlendirme dosya kapsamına uygun düşmemektedir. 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 13. maddesine göre “Mera Komisyonunun tahsis veya ret kararı aleyhine açılacak davalara Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılır.” Aynı Yasa’nın 7/2. maddesi gereğince komisyon kararı aleyhine açılacak davalara Kadastro Mahkemesinde bakılabilmesi için tahsis veya ret işleminin arazi kadastro işlemi ile birlikte yapılması ve ayrıca 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 25. maddesi gereğince bu uyuşmazlığın arazinin niteliğine ve mülkiyetine veya Kanunda belirtilen diğer haklara ilişkin bulunması gerekir. Mera Komisyonunun taşınmazın niteliği ve mülkiyetine ilişkin olmayan kararları aleyhine açılacak davalara Kadastro Mahkemelerinde bakılamaz. Bu nedenle, Mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi gerekir. Görev hususu kamu düzeni ile ilgili olup mahkemelerce resen nazara alınması zaruridir.

Sonuç: Mahkemece görev konusu gözardı edilerek işin esasına girilip yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 14.7.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir