1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1994/1349 K: 1994/6559 T: 20.6.1994


Usulüne uygun şekilde alınan ve davacı vekiline tebliğ edilen ara kararına rağmen keşif giderleri mahkeme veznesine yatırılmadığı gibi, noksan yatırılan masraf da tamamlanmadığından, mahkemece; yargılama giderlerinin yatırılmaması sebebiyle davanın reddi ve tespit gibi tescile karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında dava konusu taşınmazlar, tapu kaydı nedeniyle davalı köy tüzel kişiliği adına tesbit edilmiştir. İtirazı kadastro komisyonunda reddedilen davacı tapu kaydı ve zilyetliğe dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, verilen süreye rağmen keşif giderleri yatırılmadığından bahisle dava reddedilmiş ve tesbit gibi tescile karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 30/2. maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, taraflar anılan Yasanın 36/1. maddesi uyarınca, dinlenilmelerini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Hakim tarafından belirlenecek süre içerisinde gerekli giderlerin yatırılmaması durumunda, bu delillere dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılarak, mahkemece mevcut delillere göre karar verilecektir. Sözkonusu hüküm, HUMK: nun 414. maddesindeki genel kuralın tekrarı mahiyetindedir. 415. madde hükmü ise, istisnai nitelikte olup, resen icrası emrolunan işlemlere ilişkindir. Diğer bir anlatımla, 3402 sayılı Yasanın 30/2. maddesindeki hallerde uygulanabilir. Somut olayımızda, 29.3.1993 tarihli oturumda usulüne uygun şekilde alınan ve davacı vekiline tebliğ edilen ara kararına rağmen keşif giderleri mahkeme veznesine yatırılmadığı gibi, noksan yatırılan masraf da tamamlanmamıştır. 24.6.1993 günlü son oturumda ise; davacı vekili keşif giderlerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415. maddesi uyarınca Hazineden resen karşılanmasını talep etmiş, mahkeme ise yargılama giderlerinin yatırılmamış olması nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.

SONUÇ: Açıklanan gerekçelerle tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün (ONANMASINA), 20.6.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir