1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1993/4985 K: 1993/12353 T: 22.11.1993


Tescil ilamı yoluyla oluşan tapu kayıtlarının krokisi olması gerektiğinden, kayıtların kapsamı krokiye göre belirlenmelidir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında; 113 ada, 9 parsel sayılı, 264.42 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 113 ada, 5 nolu parsele uygulanan tapu kaydı miktar fazlası olarak Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı S… tapu ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece; davanın kabulüne, dava konusu parselin davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli parsel, kadastro sırasında 113 ada, 5 sayılı parsele uygulanan tapu kaydının miktar fazlası olması nedeniyle Hazine adına tesbit edilmiştir. 5 sayılı parsele revizyon gören 31.8.1984 tarih ve 114 nolu tapu kaydının tescil ilamı ile oluştuğu çekişmeli parsel yönünü belediyeye ait boşluk olarak okuduğu anlaşılmaktadır. Tapu kaydının 13.4.1981 tarihinde ihdas olunduğu anlaşılmıştır. Tescil ilamı ile oluşan tapu kayıtlarının krokisi olması gerekir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 20/A maddesi gereğince, krokisi bulunan tapu kaydı kapsamının dayanağı olan krokiye göre belirlenmesi zorunludur. Tapu kaydı değişebilir sınırlı olup, kaydın ihdas tarihinden tesbit tarihine kadar 20 yıllık süre geçmediğine göre, kayıt miktar fazlası yönünden zilyetlikle iktisap şartlarının oluştuğu kabul edilemez. Hal böyle olunca tapu kaydının krokisi getirtilerek teknik bilirkişi aracılığı ile usulen mahalline uygulanmalı, kaydın revizyon gördüğü parsel ile çekişmeli parseli bir arada gösterir ve kayıt kapsamını belirtir şekilde teknik bilirkişiye kroki düzenlettirilerek sonucuna göre, karar verilmelidir.

SONUÇ: Eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 22.11.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir