1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2013/14859 K: 2014/504 T:  13.01.2014


Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Davalı, Şerefiye bedeli karşılığında A ile gösterilen bölümün davacıya verilmesi kaydıyla ortaklığın taksim suretiyle giderilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, Karasu ilçesi, … Mahallesi 3 sayılı parsel, 592 m2 ahşap dam ve samanlık ve bahçe cinsli taşınmaz üzerindeki ortaklığın taksim suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere ortaklığın giderilmesi davalarının iki taraflı davalardan olmasına ve davalı tarafından aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edilmesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir