Son Yazılar

Danıştay 9. Dairesi E: 1984/2121 K: 1986/3856 T: 31/12/1986

Zemin ve yol, kanal açma izni verilmesi ve yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelere yer gösterilmesi halinde toprak hafriyat harcı tarhiyatı yapılabileceği Uyuşmazlık, davacı kurum adına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80.maddesinin (d) bendine istinaden…

Danıştay 9. Dairesi E: 2020/6224 K: 2021/2347 T: 31.03.2021

Dava konusu tapu harcının, riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak 6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşası sonrasında oluşan bağımsız bölümün ilk satışına ilişkin olduğu, kentsel dönüşüm uygulamasının, 6306 sayılı Kanun'un amacını gerçekleştirmeye yönelik olduğu, uygulama sonrasında inşa edilen konutların üçüncü…

Danıştay 9. Dairesi E: 2023/1509 K: 2023/2140 T: 6.6.2023

Tapu kaydında "riskli yapı" şerhi bulunan gayrimenkulün yeniden inşası sonrasında arsa sahiplerinden olan davacı şirket tarafından kendisine düşen muhtelif bağımsız bölümlerin 3.kişilere satış işlemlerinin 10/12/2018 tarihinden sonra yapılmış olduğu ve davacının söz konusu taşınmazları inşa eden müteahhit değil arsa sahibi…

Danıştay 9. Dairesi E: 2022/1994 K: 2023/247 T: 14.2.2023

Haksız tahsil edilen verginin davacıya iadesine karar verilmesi durumunda, tahsilat tarihi ile tutarın fiilen iadesi arasında geçen süre için paranın kullanımından mahrum kalmaktan kaynaklanan bir zararın söz konusu olduğu, bu zararın idare tarafından giderilmesinin hukuk devletinin bir gereği olduğu, fazladan…

Danıştay 9. Dairesi E: 2022/1547 K: 2023/1389 T: 12.4.2023

6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen bağımsız bölümlerin hak sahibi malikler tarafından üçüncü kişilere ilk satış işlemlerinin istisna kapsamında bulunmadığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın iştiraki olan (%49,34 hissesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait) davacı EKGYO A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ilk satış…

Danıştay 9. Dairesi E: 2022/16 K: 2023/2005 T: 30.5.2023

Dava konusu bağımsız bölümlerin bulunduğu taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olduğunun anlaşıldığı, bu durumda, söz konusu bağımsız bölüm satışlarının anılan Kanun gereğince harçtan istisna olmasına rağmen, davacı adına tapu harcı tahakkuk ettirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı…

Danıştay 9. Dairesi E: 2021/4579 K: 2023/754 T: 15.3.2023

Olayda, 6306 sayılı Kanun kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilen bağımsız bölümlerin davacı tarafından satıldığı, tapu işlemlerinde "devir eden" konumunda bulunduğu ve tapu harcının mükellefi olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu tapu harcının, dava dışı kişilerce ödenmiş olması ve tahsil alındılarında bu kişilerin…

Danıştay 9. Dairesi E: 2021/3857 K: 2023/759 T: 15.3.2023

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak devir ve tesciller için vergi ve harç istisnasının hangi durumlarda uygulanması gerektiğinin ise Kanunda yapılan ve 10/12/2018 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklik öncesi ve sonrası dönemler için ayrı ayrı incelenmesi gerektiği İSTEMİN KONUSU: … Bölge…

Danıştay 9. Dairesi E: 2021/2655 K: 2021/3935 T: 30.6.2021

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı niteliği bulunan taşınmazlarla ilgili olarak devam eden inşaat projesine ilişkin ödenmesi istenilen harçlardan muafiyetin devam ettirilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada bölge idare mahkemesince verilen kararın temyiz edilemeyeceği İSTEMİN…

Danıştay 9. Dairesi E: 2021/2512 K: 2023/251 T: 14.2.2023

Davacı şirket tarafından üstlenilen yapım işine ilişkin alanın rezerv alan ilan edilmesi ve söz konusu alanda yapılan işin, 6306 sayılı Kanun'un amacına uygun olarak güvenli yaşam alanları oluşturmak maksadıyla yapılması ve 6306 sayılı Kanun'un 7/9.maddesi uyarınca Kanun kapsamında yapılacak olan…

Danıştay 9. Dairesi E: 2020/3235 K: 2021/2823 T: 20.4.2021

6306 sayılı Kanun uyarınca yapılacak devir ve tescillerin vergi ve harçtan müstesna olduğu, vergiden istisna olan işlemlerden vergi alınmasının ise mevzuda hata olduğu ve dava konusu taşınmazların satışına ilişkin ödenen tapu harcının istisna kapsamında değerlendirilmesi halinde olayda vergi hatası bulunduğunun…

Danıştay 9. Dairesi E: 2020/590 K: 2020/1831 T: 21.5.2020

Tapu harcının riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak 6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşası sonrasında oluşan bağımsız bölümlerin ilk satışına ilişkin olduğu, kentsel dönüşüm uygulamasının 6306 sayılı Kanunun amacını gerçekleştirmeye yönelik olduğu, uygulama sonrasında inşa edilen konutların üçüncü kişilere ilk…

Danıştay 9. Dairesi E: 2020/356 K: 2021/2188 T: 23.3.2021

Tahsil alındısında mükellef ve ödemeyi yapan kısımlarında davacı şirketin ismi yer almıyor ise de satışını gerçekleştirdiği taşınmazlar açısından tapu harcı mükellefi olan ve adına düzeltme-şikayet başvurusunda bulunmak suretiyle işlem tesis ettirdikten sonra bu işleme karşı dava açma ehliyeti bulunduğu İSTEMİN…

Danıştay 9. Dairesi E: 2020/355 K: 2021/2187 T: 23.3.2021

Uyuşmazlıkta, her ne kadar tahsil alındısında mükellef ve ödemeyi yapan kısımlarında davacı şirketin ismi yer almıyor ise de, dosyada yer alan tapu senetlerinden bağımsız bölümün satış işleminde davacı şirketin devir eden olduğu, uyuşmazlıkta tahsil alındısında davacının isminin yer almamasının bağımsız…

Danıştay 9. Dairesi E: 2019/6710 K: 2021/1212 T: 23.2.2021

6306 sayılı Kanun kapsamında ödenen harç ile ilgili olarak yapılan düzeltme başvurusunun reddine işleme karşı açılan davada, Vergi Mahkemesinin dava dilekçesinin Gelir İdaresi Başkanlığına tevdiine kararından sonra şikayet mercii tarafından cevap verilmeyerek zımni ret işlemi gerçekleştiği ve bu işleme karşı…