1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

Görev Tahsisli Lojman Danıştay Kararı


Danıştay İDDK E: 2022/57 K: 2023/5

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2022/57 K: 2023/5 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 21/06/2022 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla; ………..,,,,,,,, tarafından, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari… Devamını Oku…

Danıştay 5. Dairesi E: 2010/6005 K: 2010/6005 T: 11.03.2011

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce 25.11.2010 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği yeniden düşünüldü: Dava, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, davacıya görev tahsisli olarak tahsis edilen Ankara ili, Çankaya… Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1999/390 K: 2000/761 T: 26.05.2000

Tekel Müfettişleri Derneğinin Ana Tüzüğünde yer alan ve Derneğin Konusu ve Amacı kenar başlıklı 3. maddesinde, derneğin amacı üyelerinin tüm demokratik, ekonomik, sosyal ve özlük haklarını koruyup geliştirerek birleşmelerini ve dayanışmalarını sağlamak, derneğin faaliyetleri kenar başlığını taşıyan 4. maddesinin a fıkrasında da, üyelerinin tümünü ilgilendiren mesleki sorunların çözümlenmesi, üyelerinin personel hukukundan doğan haklarının savunulması ve yeni hakların elde edilmesi için çalışmak olarak belirlenen amacı ve faaliyeti göz önüne alındığında dava açma ehliyetinin olduğu. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 1989/23 K: 1990/15 T: 02.02.1990

Eğitimleri, mesleğe alınma koşulları, yükselmeleri, özlük hakları, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları İdareye yararlılıkları ve hiyerarşik yapı içerisindeki konumları İdareye yararlılıkları ve hiyerarşik yapı içerisindeki konumları aynı olan ve kamu kuruluşlarının merkezindeki en üst amiri adına teşkilatı denetleme yetkisi bulunan bağlı ve ilgili kuruluş müfettişlerin, Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunda ya da bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşunda görev yapmaları esas alınarak bu şekilde bu ayrıma tabi tutulmalarında hiçbir haklı ve hukuksal neden bulunmamaktadır. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2014/1078 K: 2016/2309 T: 01.06.2016

osyal Güvenlik Kurumu Konut Tahsis İşlemleriyle İlgili Usul ve Esaslarda ise lojman tahsis edilen kadrolar arasında doktor kadrosunun yer almaması nedeniyle davacının görev tahsisli kamu konutunu tahliye etmesi gerektiğinin dava konusu işlemle davacıya bildirildiği, Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak görev tahsisli konutlar listesinde taşra teşkilatında doktora yer verilmediği gözönünde bulundurulduğunda, dava konusu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gereklerine de aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2014/1968 K: 2016/1404 T: 04.04.2016

mevcut yasal düzenlemeler ile üst normlara aykırı olmamak üzere, idarelerin kendi görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü konularda düzenlemeye gidebileceklerinin, idare hukukunun genel kabul görmüş yerleşik ilkelerinden olduğu, buna göre, mevcut sınırlı sayıdaki konuttan en üst düzeyde faydanın sağlanacağı şekilde görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların belirlenmesi düşüncesiyle davalı idarenin aldığı Yönetim Kurulu kararının, bu gelişen şartların doğal bir sonucu olduğu, dava konusu Yönetim Kurulu kararıyla görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların belirlenmesinde ve karara ekli cetvelde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hiyerarşik normlara aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2014/779 K: 2016/1405 T: 04.04.2016

mevcut yasal düzenlemeler ile üst normlara aykırı olmamak üzere, idarelerin kendi görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü konularda düzenlemeye gidebileceklerinin, idare hukukunun genel kabul görmüş yerleşik ilkelerinden olduğu, buna göre, mevcut lojman sayısının talebe göre yetersiz kalması, gelişen ve değişen yeni durumlar sonucunda, zaruri olarak idari yapıda yeni bir düzenlemeye gidilerek yeni birimlerin oluştuğu idarelerde, görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların yeniden belirlenmesinin, bu gelişen şartların doğal bir sonucu olduğu, böylece, dava konusu Yönetmelik değişikliği ile görev tahsisli konuttan faydalanacak olan unvanların belirlenmesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile üst hiyerarşik normlara aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2013/4385 K: 2015/622 T: 04.03.2015

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 6. maddesinin son fıkrasında yer alan “kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceğinin yetkili makamca tespit edileceğine” ilişkin düzenleme ile idarelere takdir hakkı verilmiş ise de; söz konusu yetkinin, Yönetmelik’te öngörülen personele görev tahsisli konut tahsis edilmemesi sonucunu doğuracak şekilde kullanılmasına imkan bulunmamaktadır. Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2015/1433 K: 2017/2366 T: 31.05.2017

Gelişen ve değişen teşkilatlanması ile sunulan hizmetlerin niteliği ve niceliği göz önüne alınarak, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda mevcuttaki sınırlı sayıda konutlardan en üst seviyede faydayı sağlayacak şekilde belirli kriterlerle sıra, hizmet ve görev tahsisli olarak ayrıma tabii tutarak, görev tahsisili konutlardan yararlanacakları tek tek sayma suretiyle belirlenmiş olup, Kamu Konutları Yönetmeliğinin dava konusu edilen maddelerinde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir