1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2009/3039 K: 2009/4993


Davacı, başkasına ait arsa üzerinde bulunan miras bırakana ait 3 katlı binanın ortaklığının giderilmesini istemiş ise de ortaklığın giderilmesi istenilen bina bilirkişi kurulu raporuna göre arzın mütemmim cüz’ü niteliğinde olup zeminden ayrı olarak satılması mümkün olmadığından ortaklığın giderilmesi istenemez. Öte yandan davacı binanın yıkılıp enkaz bedelinin ortaklığının giderilmesini de istemediğine göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Dava, başkasına ait arsa üzerinde bulunan binanın ortaklığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece binanın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; zemin tapusu miras bırakan adına kayıtlı olmayan taşınmaz üstünde müvekkilinin miras bırakanı M………. D…….. adına kayıtlı 3 katlı bir yapı bulunduğunu, zeminin kimin adına tapulu olduğunu bilmediklerini, Medeni Kanun hükümlerine göre müvekkilinin miras payını alabilmesi için menkul hükümlerine göre taksim davası açmak zorunda kaldıklarını bu nedenle binanın satış suretiyle ortaklığının giderilmesini istemiştir. Davalılar ise taşınmaza tapu tahsis belgesi ile sahip olduklarını, davacı anlaşmaya yanaşmadığından taksim konusunda anlaşamadıklarını, davanın reddini savunmuşlardır.

Türk Medeni Kanunun 728. maddesine göre temelli kalmak maksadı olmayan kulübe ve baraka niteliğinde bulunan evlerin enkazının ortaklığının giderilmesi istenebilir. Türk Medeni Kanunun 684. Maddesi uyarınca sağlam ve temelli mahiyette olan binalar arzın mütemmim cüz’ü sayılacağından arzdan ayrı olarak bu gibi yerlerin ortaklığının giderilmesi istenemez. Ancak bu yapıların yıkımı halinde ve talep edildiği takdirde maddi değer taşıyan enkazının ve taşınır malların ortaklığının giderilmesi söz konusu olur.

Olayımızda; dava dilekçesinde belirtilen adreste bulunan başkasına ait arsa üzerinde miras bırakana ait 3 katlı binanın ortaklığının giderilmesi istenmiştir. Binanın bulunduğu arsanın tapusunun tarafların murisleri adına kayıtlı olmadığı dosya içerisindeki Kağıthane Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 28.11.2007 günlü yazı ekindeki tapu kaydından anlaşılmaktadır. Ortaklığının giderilmesi istenen taşınmaz başında uzman bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmış, bilirkişi kurulunun 06.05.2008 tarihli raporlarında arz üzerinde bulunan, kaçak olarak inşa edilen, yıkılmadan arzdan ayrılması mümkün bulunmayan, üzerinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması da mümkün görülmeyen, tarafların miras bırakanına ait binanın, arzın mütemmim cüz’ü niteliğinde olduğunu belirtmişlerdir.

Davacı, başkasına ait arsa üzerinde bulunan miras bırakana ait 3 katlı binanın ortaklığının giderilmesini istemiş ise de ortaklığın giderilmesi istenilen bina bilirkişi kurulu raporuna göre arzın mütemmim cüz’ü niteliğinde olup zeminden ayrı olarak satılması mümkün olmadığından ortaklığın giderilmesi istenemez. Öte yandan davacı binanın yıkılıp enkaz bedelinin ortaklığının giderilmesini de istemediğine göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 28.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir