1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2012/1078, K: 2012/2235


İİK.’nun 121. maddesi uyarınca hacze konu olan şey, borçlu ortağa ait miras veya iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi olup, haczine karar verilen hissenin elbirliği hükümlerine göre bağımsız olarak satışı mümkün değildir. Bu durumda borçlu ortağın miras payının da bulunduğu mal üzerindeki ortaklığın aynen taksim veya satış suretiyle giderilmesi söz konusu olup alacaklı da İİK’nun 121. Maddesi uyarınca İcra Mahkemesinden alacağı yetki belgesine dayanarak bu davayı açabilmektedir. Kural olarak ortaklığın giderilmesi davasında dava hakkı ortaklardan bir yada birkaçına ait olup alacaklının dava hakkının borçlu ortaktan bağımsız olarak düşünülmemesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalılardan …, … ve … tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, İİK.’nun 121.maddesi uyarınca borçlu ortağın alacaklısı tarafından açılan ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece dört adet taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı borçlu mirasçı aleyhine … 17.İcra Müdürlüğünün 2006/12617 ve 2006/12618 sayılı dosyaları ile icra takibi yapmış, borçluya miras bırakanından intikal eden taşınmazlardaki miras paylarını haczettirmiş ancak, taşınmazların elbirliği mülkiyet hükümlerine tabi olması nedeniyle alacaklının talebi üzere … 7.İcra Hukuk Mahkemesinin 2007/850-795 sayılı kararı ile İİK.nun 121. Maddesi kapsamında alacaklı vekiline ortaklığın giderilmesi davası açması için yetki verilmiştir. Davacı da bu yetkiye dayanarak eldeki davayı açmıştır. Davaya konu taşınmazların tapu kayıtları üzerine 18.04.2008 tarihinde ortaklığın giderilmesi davası açıldığına ilişkin belirtme yapılmıştır. Borçlu ortak … yargılama devam ederken 05.11.2008 tarihinde miras payını tapudan diğer davalı …’ya temlik edilerek ortaklıktan çıkmış, dava diğer mirasçılara karşı devam edilerek karar verilmiştir.

Borçlu ortağın alacaklısı alacağını tahsil amacıyla yapmış olduğu icra takibi sonunda İİK.’nun 121 maddesi hükmü uyarınca icra hakiminden alacağı yetki belgesine dayanarak ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

İİK.’nun 121. maddesi uyarınca hacze konu olan şey, borçlu ortağa ait miras veya iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi olup, haczine karar verilen hissenin elbirliği hükümlerine göre bağımsız olarak satışı mümkün değildir. Bu durumda borçlu ortağın miras payının da bulunduğu mal üzerindeki ortaklığın aynen taksim veya satış suretiyle giderilmesi söz konusu olup alacaklı da İİK’nun 121. Maddesi uyarınca İcra Mahkemesinden alacağı yetki belgesine dayanarak bu davayı açabilmektedir. Kural olarak ortaklığın giderilmesi davasında dava hakkı ortaklardan bir yada birkaçına ait olup alacaklının dava hakkının borçlu ortaktan bağımsız olarak düşünülmemesi gerekir.

Olayımızda, borçlu …’ya miras bırakanından intikal eden davaya konu taşınmazlardaki miras payı davacı alacaklı tarafından 03.07.2007 tarihinde haczedilmiş, alacaklı tarafından icra mahkemesinden alınan yetki belgesi ile eldeki ortaklığın giderilmesi davası 15.01.2008 tarihinde açılmıştır. 11.04.2008 tarihinde tapu kaydına ortaklığın giderilmesi davası açıldığına ilişkin şerh konulmakla birlikte davalı borçlu yargılama devam ederken 05.11.2008 tarihinde miras payını diğer davalı … Usluya tapuda temlik etmiştir. Ortaklığın giderilmesi davasında alacaklının borçlu ortaktan bağımsız bir dava hakkı olduğu düşünülemeyeceğinden, miras payının temlikine ilişkin söz konusu tasarrufun alacaklıya zarar vermek maksadıyla yapıldığı ileri sürülüp iptaline karar verilmedikçe mahkemece ortaklığın giderilmesine de karar verilemez. Mahkemece bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir