1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1998/5535 K: 1998/5462 T: 22.06.1998


Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz, paylı olarak taraflara ait bulunmaktadır. Keşif sonucunda taşınmaz üzerinde 17 adet bağımsız bölüm bulunduğu anlaşıldığından, kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmadan davanın reddedilmesi hatalıdır.

Davalılar Mustafa Tızman ve Nail Yılmaz vekili taşınmazın aynen taksiminin mümkün olduğunu belirttiklerine göre bu istek içinde kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesi isteminin de varlığını kabul etmek gerekir.

Hal böyle olunca, öncelikle keşif yapılarak 634. sayılı kat mülkiyeti kanunun 50. maddesi uyarınca binada kat mülkiyetinin kurulup kurulmayacağının araştırılması, şayet bu mümkünse ikinci aşamada aynı yasanın 10. maddesi uyarınca pay ve paydaş adedine göre gerektiğinde ivaz ilavesi de göz önünde tutularak her bir paydaşa veya hisseli kalması konusunda anlaştıkları taktirde anlaşan paydaşlara birer bağımsız bölüm isabet edecek şekilde taksim olanağı bulunup bulunmadığının tespiti icap eder.

Payların denkleştirilmesi, gerektiğinde ivaz ilavesi ve gruplama ortaklar anlaşmazlarsa kur´a çekmek suretiyle hangi bağımsız bölümün hangi ortağa isabetinin belirlenmesi sadece muristen kalan taşınmazlar için mümkündür. Yoksa paydaşların her biri arsa payına karşılık belirli bir bağımsız bölüm almış, onu kullanıyorsa paydaşların diğerinin kullandığı bağımsız bölümde hakkı yoksa ivaz ilavesi, pay denkleştirilmesi kura çekme gerekmez. O bölümün paydaşa verilmesi icap eder.

Bundan sonra aynı kanunun 3. maddesi uyarınca değerle oranlı olarak bağımsız bölümlere arsa payı tahsisi gerekir. Bölümlere arsa payı tahsis edilirken de daha önce gelişi güzel verilen zemindeki arsa payları nazara alınmaz. Bu işlemler için bir hukukçu ve iki teknik elemanın bilirkişi olarak seçilmesinde yarar vardır.

Bu aşamadan sonra taksimi isteyen tarafa kat mülkiyeti kanunun 12. maddesinde sayılan belgeler tamamlatılır. Bundan sonra arsa payları bu paylara karşılık verilen bağımsız bölüm numaraları ve sahipleri belirtilerek kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilir.

Olayımızda; Ortaklığının giderilmesi istenilen 9613 parsel sayılı 385 m2 yüzölçümündeki taşınmaz paylı olarak taraflara ait bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 17 adet bağımsız bölüm bulunduğu yapılan keşif neticesi anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak kat mülkiyeti kurulması suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Bundan zuhul olunarak yazılı şekilde davanın reddi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir