1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2004/7700 K: 2004/8304 T: 23.11.2004


Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalıda davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalarının aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Dava dokuz adet taşınmazın ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkeme 5059 parselin aynen bölüştürülmesine, diğer sekiz adet taşınmazın satışına karar vermiş, hüküm davacılar vekili tarafından 5059 parsele yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalıda davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının satış suretiyle paylaşma istemesi davalarının aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Davada paydaşlarca anlaşma olmadıkça bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara kalanının diğer paydaşlara verilmesi şeklinde hakim kendiliğinden bu şekilde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez.

Aynen bölünerek paylaştırma (taksim) halinde teknik bilirkişiye ifraz (taksim) projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz Belediye veya mücavir alan hudutları içerisinde ise Belediye Encümeninden karar alınmak suretiyle Belediyeden, dışında ise İl İdare Kurulundan İmar Yasası ve Yönetmeliğine göre ifrazın mümkün olup olmadığı sorulur. İfraz projesinde kimlere nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir. Onay makamından olumsuz cevap gelmesi halinde paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Olayımızda, dava konusu edilen taşınmazın belediye ve mücavir alan içerisinde olduğu, bilirkişi raporuna göre aynen bölüşmenin mümkün bulunduğu ve buna uygun ifraz krokisinin hazırlandığı görülmektedir. Ancak mahkemece bölünen parçaların değerlerinin tespit edilmeden, ivaz ilavesine gerek olup olmadığı, ifraz krokisindeki bölümlerin hangi paydaşa verileceği konusunda araştırma yapılmadan bölüştürmeye ilişkin encümen kararı alınmadan belediye başkanı imzalı yazı ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir