1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1993/5986 K: 1993/7240 T: 28.9.1993


Orman tahdit sınırları dışında kalsa dahi, bitki örtüsü ve fiziki yapısı sonucu kültür arazisi niteliğinde olmayan, ekonomik amacına uygun zilyetliğe konu olmayan taşınmazın zilyetlik ile kazanılması mümkün değildir. Bununla birlikte, kadastro bölgesinde uygulanan tapular da, artık birer mülkiyet belgesi olmaktan çıkıp, yalnızca zilyetlik karinesi olan birer belge niteliğine dönüşürler.

Taraflar arasındaki tesbit, muarazanın men’i ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda; davanın reddi yolunda kurulan 10.5.1989 günlü hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle; dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K: Toplanan kanıtlara, dosya kapsamına ve özellikle uzman bilirkişi tarafından düzenlenen raporda yer alan açıklamalara göre, taşınmaz orman tahdit sınırları dışında kalsa dahi, üzerinde bulunan bitki örtüsü ve fizik yapısı itibariyle kültür arazisi olmadığı anlaşılmıştır. Kültür arazisi niteliği taşımayan, ekonomik amacına uygun zilyetliğe konu olmayan taşınmazın bu yolla kazanılmasından söz edilemez. Kaldı ki, 3402 sayılı Yasanın 12/4. maddesi uyarınca kadastro bölgesinde uygulanan tapular artık mülkiyet içeren belge olarak kabul edilemez. Sadece zilyetlik karinesi bir belge niteliğine dönüşür.

Olayda zilyetliğin de söz konusu olmadığı belirlendiğine göre davanın reddi yolunda hüküm kurulmasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle davacı tarafın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (ONANMASINA), onama harcının temyiz edenlere yükletilmesine, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca Hazine ve Orman Yönetimi vekilleri için takdir olunan 24.800 lira vekillik parasının davacılardan alınarak adı geçen Yönetimlere ödenmesine, 28.9.1993 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir