1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1995/7140 K: 1995/8036 T: 25.12.1995


Tespitten sonra, tapu kaydı ile satın almaya dayanarak dava açıldığı takdirde, uyuşmazlığın çözümünde görevli mahkeme, kadastro mahkemesidir.

Taraflar arasındaki kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 318 ada 17 ve 19 parsel sayılı 5200 ve 3620 metre kare yüzölçümündeki taşınmazlar, tapu kaydı miktar fazlası mera olarak sınırlandırılmıştır. İtirazı, komisyonca reddedilen M., tapu kaydı, kazandırıcı zamanaşımı ve satın almaya dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, taşınmazların tespit gününden sonra satın alındığı nedeniyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; hüküm, davacı M. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davacı M.’nin tespitten sonra doğan hakka ilişkin olarak dava açtığı belirtilerek davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir. Davacı, tapu kaydı ile satın almaya dayanmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 26/3 ve 40. maddeleri uyarınca uyuşmazlığın esastan çözümlenmesi gerekirken, mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verilmesi doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir