1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2000/2634 E: 2000/2552 T: 12.6.2000


Ortaklığın giderilmesi davaları yenilik doğurucu nitelikte olduğundan, bu tip davalara bakmak Kadastro Mahkemesinin görevi dışındadır.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında 114 ada 3 parsel sayılı taşınmaz Sulh Hukuk Mahkemesinde dava konusu olduğundan sözedilerek yüzölçümü ve malikhanesi açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Davacılar tarafından davalılar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan ortaklığın giderilmesi davası davaya konu olan parsel hakkında tutanak düzenlenmiş olması nedeniyle Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesinde çekişmeli parsel tutanağı ile dava dosyası birleştirilerek yapılan yargılama sonunda bir kısım davacıların feragat, bir kısım davacılarında sübut bulmaması nedeniyle davalarının reddine, davacı M…’in davasının kabulüne ve çekişmeli 114 ada 3 parselde kayıtlı iki katlı kargir binasının M… adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılardan S… tarafından temyiz edilmiştir.

Nizalı taşınmazın kadastro tutanağı tanzim edilirken davalı olduğundan söz edilerek malikhanesi ve miktarı açık bırakılmak suretiyle tesbit edilmiştir. Sözü edilen dava K: .. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1982/83 sayılı dava dosyasıdır. Bu dava dosyası hakkındaki hüküm Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesince bozulduktan sonra 1997/12 esasını almıştır. Dava ortaklığın giderilmesine ilişkin olup, 31.3.1997 tarihli kararla davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. 3402 sayılı Yasanın 27/2. maddesi gereğince müracaata kalmış olup yenilenmiyen davalar görülmekte olan dava sayılamaz. Kaldıki bu nev’i davalar yenilik doğurucu davalar olduğundan, bu davalara bakmak 3402 sayılı Yasa’nın 25/son maddesi gereğince Kadastro Mahkemesinin görevi dışındadır. Bu itibarla anılan dava nedeniyle taşınmaza ait tutanağın malikhanesi ve yüzölçümünün açık bırakılması mümkün bulunmamaktadır.

SONUÇ: Olağan usule göre kadastro işleminin tamamlanması ve tutanağın malikhanesinin doldurulması ile yüzölçümünün belirlenmesi için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken işin esası hakkında hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 12.6.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir