1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1994/654 K: 1994/5645 T: 30.5.1994


Hazine adına tapuda kayıtlı bulunan taşınmaz, kaçak ve yitik kişilerden Hazineye geçmiş ve dayanılan vergi kaydı da uyuşmazlık konusu taşınmazı Hazine olarak okumakta ise, Hazineye ait taşınmazların değişebilir sınır niteliğinde olması kuralı gereğince, zilyetlikle kazanılması talebi reddedilip, Hazine adına tesciline karar verilmelidir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan, dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında; 427 parsel sayılı, 1376 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ve satın alma nedeniyle K: .. adına tesbit edilmiştir. Davalı Hazine’nin vergi kaydı miktar fazlasına yaptığı itiraz kadastro komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Davacı K: .. vergi kaydı ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli parselin komisyon kararı gibi 456 metrekarelik bölümünün Hazine, kalan bölümün davacı adına tesciline karar verilmiş hüküm, davacı K: .. tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davacının dayanağını oluşturan vergi kaydının değişebilir sınırlı olduğu ve kayıt miktar fazlasının zilyetlikle kazanılması mümkün bulunmadığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur. Temyiz istemi dava konusu taşınmazın kayıt miktar fazlasını oluşturan bölümüne ilişkindir. Dayanak vergi kaydının doğu sınırı Hazine okumaktadır. Doğuda bulunan taşınmazın kaçak ve yitik kişilerden Hazine’ye intikal ettiği ve Hazine adına tapuda kayıtlı bulunduğu belirlenmiştir. Kural olarak Hazine taşınmazlarının değişebilir sınır niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18/2. maddesi gereğince, Kanunlar uyarınca Hazine’ye intikal eden taşınmazların zilyetlikle iktisabı da mümkün değildir. Bu nedenle, kayıt miktar fazlasını oluşturan arazinin Hazine adına tesciline karar verilmesi isabetlidir.

SONUÇ: Açıklanan ve mahkeme kararında gösterilen diğer gerekçelere göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün (onanmasına), 30.5.1994 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir