1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1998/5125 E: 1998/5996 T: 1.6.1998 3402/4


Orman olarak tahdid edilen yerin belirli bir kısmına karşı tespite itiraz amacıyla açılan dava, tüm orman parselini dava konusu yapmaz. Tahdidin kesinleştiği yerde, uyuşmazlık, kesinleşmiş tahdit haritası uygulanarak çözülmelidir. Dava edilen yer kesinleşmiş tahdit sınırı içinde kalıp, tapuya da dayanılmıyorsa, açılan davanın reddi gerekir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda; davacıların ve müdahillerin davalarının kısmen kabul, kısmen reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Orman Yönetimi, Hazine, A… G… ve arkadaşları, N… H… tarafından istenilmekle (….) gereği düşünüldü:

KARAR: 1 – İncelenen dosya kapsamına, toplanan kanıtlara göre gerçek kişilerin tüm, Orman Yönetiminin ve Hazinenin, N… T:.. ve N… H… adına tescile karar verilen krokisinde (C) ve (B) harfi ile gösterilen bölümlere yönelik temyiz itirazlarının REDDİNE:

2 – Orman Yönetiminin ve Hazinenin krokisinde (D) ve (E) ile işaretli S… A… ve İ… A… adlarına tesbit ve tescile karar verilen 4400 m2 ve 3300 m2 lik kısımlara yönelik temyiz itirazlarına gelincE: yörede orman kadastrosu 3402 sayılı Yasa hükmüne göre yapılmış ve kadastro tesbiti ile birlikte ilan edilmiştir. Müdahillerin davası orman olarak tesbit edilen yerin değişik kesimlerine yönelik olup, dava öncelikle orman kadastro tesbitine itiraz olmakla, 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra müdahale yoluyla davaya katılmış olduğundan, bu müdahillerin dava ettikleri kesimler yönünden tahdit kesinleşmiştir. Bazı kişilerin orman olarak tahdit edilen yerin bir kısmına dava açmış olması tüm orman parselini davalı hale getiremez. Tahdidin kesinleştiği yerde uyuşmazlığın kesinleşmiş tahdit haritasının uygulanması suretiyle çözülmesi gerekir. Bu müdahillerin dava ettikleri yerler kesinleşmiş tahdit sınırları içinde kaldığından ve tapuya da dayanılmadığından davalarının reddi gerekirken, kabulü yolunda yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle; gerçek kişilerin tüm, Orman Yönetimi ve Hazinenin sair temyiz itirazlarının reddi ile krokisinde A, B, C ile işaretli kesimler yönünden hükmün (ONANMASINA) 2. bentte açıklanan nedenlerle Hazinenin ve Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile krokisinde E ve D ile işaretli kesimler yönünden hükmün (BOZULMASINA) 1.6.1998 tarihinde karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir