1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/7463 K: 2009/8344


İfraz yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması nedeniyle yeniden ifrazının mümkün olmadığı hakkında.

İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 03.04.2007 günlü, E: 2006/2166, K: 2007/604 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Çan’ın Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ekrem Atıcı’ının Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Güvemçetmi Köyü, Soğucakaltı Mevkii, … sayılı parselin 4 kısma ifraz edilmesi talebinin reddine ilişkin 23.6.2006 günlü, 2763 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 45. maddesinde yasaklanmış olan hususun, ifraz suretiyle elde edilmiş parsellerde ikinci kez ifraz yapılmasının olduğu, uyuşmazlıkta ise, davacı ile komşu parsel maliklerinin talebi üzerine İl İdare Kurulu’nun 01.08.2002 günlü, 1254 sayılı kararıyla öncelikle parsellerin tevhidine sonra da iki kısma ifrazına karar verildiği, davacının ifraz talebinin ise Yönetmelikle yasaklanan ikinci kez ifraz talebi olarak değerlendirilmesinin rçyümkün olmadığının anlaşıldığından davacının ifraz talebinin reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 45. maddesinde: “(Değişik: 02.09.1999 günlü, 23804 sayılı Resmi Gazete) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci kere ifraz yapılamaz.” kuralı yer almıştır.

Yönetmeliğin ifraza yönelik olarak getirmiş olduğu yasaklama, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde yeniden ifrazın yapılmaması olup, bu yasağa ilişkin istisnai bir kurala da yer verilmemiştir.

Dosyanın incelenmesinden, İl İdare Kurulu’nun 01.08.2002 günlü, 2002/1254 sayılı kararı ile … ve … sayılı parsellerin tevhid edilerek 7750,00 m2 yüzölçümlü … sayılı parselin elde edilip, ardından da iki kısma ifraz edilerek … ve … sayılı parsellerin oluşturulduğu, bu kez davacı tarafından ifraz yoluyla oluşan … sayılı 4503,36 m2 yüzölçümlü parselin yeniden ifrazı ile dört kısma ayrılması yolunda yapılan başvurunun, ikinci kere ifraz yapılamaz yasağı kapsamında bulunduğu nedeniyle reddi üzerine görülen davanın açıldığı anlaşılmaktadır,

Uyuşmazlıkta, davacı tarafından ifrazı yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması karşısında, yeniden ifrazı mümkün olmadığından, davacının isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 03.04.2007 günlü, E: 2006/2166, K: 2007/604 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir