Son Yazılar

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2004/1819 K: 2004/2786 T: 11.03.2004

İmarla oluşan çap kayıtlarının düzeltilmesi, kısmi ifraz veya tevhit işlemlerinin yapılabilmesi, 3194 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereği belediye encümenlerince oluşturulacak kararla mümkündür. Oysa mahkeme tarafından 6 parselin bir bölümünün ifrazen 4 parsel kayıt maliki adına tesciline karar verilirken böyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2033 K: 1982/2848 T: 13/10/1982

İfraz isteminin belde nazım imar planının onaylanmasından sonra incelenmesine karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, davacıya ait parsele ilişkin imar planının onanmayıp istemin belde imar planının karara bağlanmasından sonra incelenmesine ilişkin belediye meclisi kararı ile İstanbul Valiliğinin işlemlerinin davanın özeti…

Danıştay İDDK E: 1994/457 K: 1995/717 T: 13/10/1995

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmelerinin yasal zorunluluk olduğu. İzmir, Alsancak 7682 ada, 22 no'lu parseli oluşturan kadastral parsellerden 17 ve 18 no'lu parsellerin,…

Danıştay İDDK E: 1994/767 K: 1996/395 T: 28/06/1996

Müşterek mülkiyete konu taşınmazların, bir kısım paydaşların rızası ile bedelsiz terk koşuluyla ifrazına olanak bulunmadığı. Davacının 1/3 oranında paydaş bulunduğu Bursa Bolat Köyü, Koru mevkiindeki 225 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının bedelsiz yola terki suretiyle ifrazına ilişkin, 9.8.1988 günlü, 8340…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/1004 K: 1993/5355 T: 14/12/1993

3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayacağı. Dava, davacının 16.5.1990 günlü başvurusu üzerine taşınmazına komşu olan ve haritasında (B) olarak gösterilen yol fazlası kısmın belediye adına tescilinden sonra m2'si 100.000…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/7463 K: 2009/8344

İfraz yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması nedeniyle yeniden ifrazının mümkün olmadığı hakkında. İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 03.04.2007 günlü, E: 2006/2166, K: 2007/604 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması…

Danıştay İDDK E: 1994/457 E: 1995/717 T: 13.10.1995

Müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarruflarda birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu itibarla; müşterek mülkiyete tabi olan bir taşınmazda, İmar Kanunu uyarınca ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilmesi için tüm maliklerin birlikte başvurması gerekir. İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 1.2.1994…