Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/786 K: 1985/99 T: 16/01/1985

Nüfusu 10.000 altında olan yerdeki taşınmazlara ek 7-8 yönetmeliğinin tüm hükümlerinin uygulanması gerektiği Dava, davacının paydaşı bulunduğu taşınmazların köy yerleşik alanı dışında bulunduğu, nüfusu 10.000 ile 100.000 arasındaki Belediye sınırlarına 5 km. alan içerisinde olup İmar Kanununun Ek 7 ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1983/272 K: 1985/33 T: 09/01/1985

Yola giden kısmın bedelsiz terki koşuluyla ifraz yapılamayacağı, adadaki diğer parseller imara elverişli ise tevhit-ifraz yerine 42.maddenin uygulanması gerektiği Dava, 23 ve 24 parsel sayılı taşınmazlardan 24 sayılı parselin iki kısma ifrazı ve ifrazdan doğacak kısmında 23 sayılı parselle tevhidi…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/2440 K: 1984/3216 T: 12/12/1984

Kıyı içeren köy ve mezralardaki yerlerin ifraz istemlerinin incelenebilmesinin, öncelikle bu yerde kıyı kenar çizgisinin belirlenmiş olmasına bağlı bulunduğu Dava, ... köyü yerleşik alanında bulunan taşınmazın ifrazı yolundaki istemin reddine ilişkin İl İdare Kurulu kararının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3062 K: 1984/2748 T: 01/10/1984

İmar planında yer alan tevhit koşulunun imar planıyla getirilmiş bir kısıtlama olması nedeniyle, planda bir değişiklik yapılmaksızın tevhit koşulunun kaldırılamayacağı Dava, taşınmazla ilgili olarak imar planında yer alan tevhit koşulunun kaldırılması yolundaki başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/866 K: 1984/2669 T: 21/09/1984/

İfrazın yola cepheli olmayan parsel ihdas edilemeyeceği nedeniyle ifraz işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı Dava, parselin ifrazı yolundaki belediye encümeni kararının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır. Eskişehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3.04 maddesinde ifraz suretiyle yola cepheli olmayan parsel…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/2487 K: 1984/2648 T: 19/09/1984/

Taşınmazın ifrazı istemi üzerine belediyece yapılan düzenleme ile yeni imar adaları, imar parselleri, yollar ve yeşil alanlar oluşturulduğundan, bunun imar kanununun 42. maddesine göre yapılan bir işlem olduğu, davacı tarafından istenilen tevhit ve ifraz işleminin imar planına uygun düşüp düşmediğinin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/4004 K: 1983/3006 T: 04/10/1983

Taşınmazın, planda park olarak gözüken kısmının belediyeye terki koşuluyla ifraz edilebileceği konusunda belediyece tesis edilen işlemde isabet olmadığı, ancak belediyeyi de parselasyona zorlamanın mümkün olmadığı Dava, taşınmazın, imar planında park olarak belirlenen kısmının belediyeye bedelsiz bırakılması koşuluyla ifraz edilebileceğine ilişkin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1981/332 K: 1983/473 T: 01/02/1983

Tamamı köy yerleşik alanında kalmayan yerin il idare kurulu kararı ile ifrazı yerinde olmadığından, iptal isteğinin imar ve iskan bakanlığınca reddinde isabet olmadığı Dava, ... sayılı parselin ifrazına ilişkin İl İdare Kurulu kararının söz konusu parselin İmar Kanununun Ek 7…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977 2033 K: 1982/2848 T: 13/10/1982

İfraz isteminin belde nazım imar planının onaylanmasından sonra incelenmesine karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, davacıya ait parsele ilişkin imar planının onanmayıp istemin belde imar planının karara bağlanmasından sonra incelenmesine ilişkin belediye meclisi kararı ile İstanbul Valiliğinin işlemlerinin davanın özeti…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/94 K: 1982/759 T: 29/03/1982

Şuyulandırılan taşınmazın 6 ay içerisinde şuyuun giderilmemesi halinde belediyece şuyuun giderilmesi için dava açılabileceği yolunda tesis edilen işlemin imar kanununun 46.maddesine uygun olduğu. Dava, davacı şirkete ait taşınmazın başkasına ait parselle şuyulandırılması nedeniyle 6 ay içerisinde şüyuun giderilmesi halinde 6785…

Danıştay 6. Dairesi E: 1978/40 K: 1982/315 T: 26/02/1982

Davacı kooperatife ait taşınmazın 51 parçaya ifraz edilmesinin bir parselin köy tüzel kişiliğine bırakılması şartıyla uygun olduğuna karar verilmesinde imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı. Dava, ifraza ilişkin kararının, ... sayılı parselin köy tüzel kişiliği ne bırakılması yolundaki kısmının iptali isteğiyle açılmıştır.…

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/6177 K: 2006/598

Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re'sen yapılamayacağı hakkında. İstemin Özeti: Manisa İdare Mahkemesinin 20.7.2005 günlü, E:2005/60, K:2005/848 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda…

Danıştay 6. Dairesi E: 2016/2715 K: 2020/10535 T: 5.11.2020

Dava konusu taşınmazların tevhit edilmesine yönelik isteminin, belediye encümeni tarafından görüşülüp karara bağlanması gerekirken, söz konusu istemin imar ve şehircilik müdürlüğü işlemiyle reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ...…

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2004/1819 K: 2004/2786 T: 11.03.2004

İmarla oluşan çap kayıtlarının düzeltilmesi, kısmi ifraz veya tevhit işlemlerinin yapılabilmesi, 3194 sayılı Yasanın 16. maddesi hükmü gereği belediye encümenlerince oluşturulacak kararla mümkündür. Oysa mahkeme tarafından 6 parselin bir bölümünün ifrazen 4 parsel kayıt maliki adına tesciline karar verilirken böyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2033 K: 1982/2848 T: 13/10/1982

İfraz isteminin belde nazım imar planının onaylanmasından sonra incelenmesine karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı. Dava, davacıya ait parsele ilişkin imar planının onanmayıp istemin belde imar planının karara bağlanmasından sonra incelenmesine ilişkin belediye meclisi kararı ile İstanbul Valiliğinin işlemlerinin davanın özeti…

Danıştay İDDK E: 1994/457 K: 1995/717 T: 13/10/1995

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmelerinin yasal zorunluluk olduğu. İzmir, Alsancak 7682 ada, 22 no'lu parseli oluşturan kadastral parsellerden 17 ve 18 no'lu parsellerin,…

Danıştay İDDK E: 1994/767 K: 1996/395 T: 28/06/1996

Müşterek mülkiyete konu taşınmazların, bir kısım paydaşların rızası ile bedelsiz terk koşuluyla ifrazına olanak bulunmadığı. Davacının 1/3 oranında paydaş bulunduğu Bursa Bolat Köyü, Koru mevkiindeki 225 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının bedelsiz yola terki suretiyle ifrazına ilişkin, 9.8.1988 günlü, 8340…

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/1004 K: 1993/5355 T: 14/12/1993

3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayacağı. Dava, davacının 16.5.1990 günlü başvurusu üzerine taşınmazına komşu olan ve haritasında (B) olarak gösterilen yol fazlası kısmın belediye adına tescilinden sonra m2'si 100.000…

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/7463 K: 2009/8344

İfraz yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması nedeniyle yeniden ifrazının mümkün olmadığı hakkında. İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 03.04.2007 günlü, E: 2006/2166, K: 2007/604 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması…

Danıştay İDDK E: 1994/457 E: 1995/717 T: 13.10.1995

Müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarruflarda birlikte hareket etmek zorundadırlar. Bu itibarla; müşterek mülkiyete tabi olan bir taşınmazda, İmar Kanunu uyarınca ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilmesi için tüm maliklerin birlikte başvurması gerekir. İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesinin 1.2.1994…