1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/4901 K: 2008/3670 T: 03/06/2008


Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir yapı yapıldığının tespiti halinde tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği.

İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 28.02.2006 günlü, E: 2005/565, K: 2006/341 sayılı kararın iptale ilişkin kısmı usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Hayati Ölmez’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Bursa, Osmangazi, Arnavutköy Mahallesi, ? pafta, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazdaki ruhsatsız yapı nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 03.03.2005 günlü, 853 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanının incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazda ruhsatsız olarak yapı yapıldığının, yapının inşaat temel betonunun , kolon ve tabliye betonlarının döküldüğünün 19.11.2004 günlü tutanakla tespit edildiği, ruhsatsız yapının yıktırılmasına ve davacıya 13.800 YTL para cezası verilmesine 09.12.2004 günlü, 4151 sayılı işlemle karar verildiği, yapının 15.12.2004 tarihinde belediye ekiplerince yıktırıldığı, 01.02.2005 günü yapılan kontroller sonucu düzenlenen tutanakla taşınmazın batı cephesinde tuğla duvarların örüldüğünün tespit edilmesi üzerine dava konusu işlemle tekerrür hükümleri uygulanarak davacıya 27.600 YTL para cezası verildiği, yıkılan yapının yeniden yapılması için öncelikle temel betonun, kolon ve tabliye betonunun dökülmesi gerektiği, tuğla duvarı yapımının yapının tekrar yapılması anlamına gelmeyeceği, 3194 sayılı Yasanın 42. maddesinde belirtilen fiillerin tekrarı sayılamayacağı, bu nedenle verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının ruhsatsız inşaata başladığının 19.11.2004 günlü yapı tatil tutanağı ile tespit edildiği, 09.12.2004 günlü belediye encümeni kararı ile ruhsatsız yapının yıktırılmasına ve 13.800 YTL para cezası verilmesine karar verildiği, yapının 15.12.2004 tarihinde belediye ekipleri tarafından yıkıldığı, 01.02.2005 günlü ikinci yapı tatil tutanağı ile taşınmazın batı cephesine tuğla duvar örüldüğünün tespiti üzerine dava konusu 03.03.2005 günlü, 853 sayılı belediye encümeni kararı ile tekerrür hükümleri uygulanarak 27.600 YTL para cezası verildiği, idare mahkemesince, tuğla duvar örülmesinin yapının yeniden yapıldığı anlamına gelmeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İnşaat yapma fiilinin mutlaka beton dökülerek yapı yapılması anlamına gelmeyeceği, ruhsat gerektiren herhangi bir yapı yapılmasının inşaata devam edildiğinin göstergesi olduğu açıktır.

Bu durumda, davacının ruhsata tabi duvar yaptığı ve inşaata devam ettiği anlaşıldığından, bunun üzerine tekerrür hükümleri uygulanarak para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu nedenle idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 28.02.2006 günlü, E: 2005/565, K: 2006/341 sayılı kararının BOZULMASINA, fazla yatırılan 18,60 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 03.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir