1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6322 K: 2005/2725 T: 11/05/2005


3194 sayılı imar kanununun 32.maddesinde öngörülen usule aykırı olarak yapılan tespit üzerine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk.

İstemin Özeti: Kırıkkale İdare Mahkemesinin 29.11.2002 günlü, E: 2002/150, K: 2002/823 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç’un Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu’nun Düşüncesi:Kırıkkale ili Yahsihan ilçesi, ? mevkiinde davacıya ait taşınmaz üzerinde yapılan ahırın yıkımına ve para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2001 günlü ve 2001/190 sayılı Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin, 63.maddesinde tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır gibi konut dışı yapıların mahreç aldığı yola (10.00)m.den, parsel hudutlarına (5.00)m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

Davacı, uyuşmazlık konusu taşınmazın belediye ve mücavir alan sınırı içinde imar planı dışında olduğunu, yönetmelik şartlarına uygun inşaa edildiğini ileri sürdüğünden bu hususların araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Bu durumda eksik incelemeye dayalı mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle temyiz konusu mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Kırıkkale, Yahşihan İlçesi, ? mevkiinde yapılan ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına, aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca da para cezası verilmesine ilişkin 20.12.2001 günlü, 2001/190 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde ruhsatsız yapı yapıldığının 12.10.2001 günlü tutanakla tespit edilmesi üzerine dava konusu belediye encümeni kararıyla para cezası verilerek, verilen süre içerisinde ruhsat alınmadığı takdirde yapının yıkılacağına karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesinde, bu kanun kapsamına giren bütün yapılar için 27 inci maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınmasının mecburi olduğu, 22.maddesinde yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edileceği, dilekçeye tapu, (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokilerin eklenmesi gerektiği, hükme bağlanmıştır.

Aynı Yasanın 32.maddesinde de; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlanıldığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhan durdurulur.

Durdurma yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükümleri yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde ruhsatsız yapı yapıldığının 12.10.2001 günlü tutanakla tespit edildiği, ancak bu tutanakta inşaat durumunun tespitine yer verildiği, yapı tatil zaptının yapı üzerine asıldığına ve bir nüshasının muhtara bırakıldığına dair hususların yer almadığı, dolayısıyla yıkım işleminin dayanağı tutanağın 3194 sayılı Yasanın 32.maddesinde öngörülen hususları taşımadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, 3194 sayılı Yasanın 32.maddesinde öngörülen usule aykırı olarak yapılan tespit üzerine tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Kırıkkale İdare Mahkemesinin 29.11.2002 günlü, E: 2002/150, K: 2002/823 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.09 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 11.97 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir