1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/6482 K: 2005/2789 T: 12/05/2005


Ruhsatlı olarak belirli bir seviyeye gelmiş olan inşaatın, ruhsat süresinin dolmasından sonra inşaata devam edildiği yolunda herhangi bir tespitte bulunmaksızın, ruhsatsız olarak inşa edilmiş bir yapı olarak nitelendirilmesi suretiyle tesis edilen yıkım ve imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.<

İstemin Özeti: İzmir 4. İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E: 2002/935, K: 2003/558 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu’nun Düşüncesi:.Davacı tarafından iptali istenilmiş olmasına rağmen, idare mahkemesi kararında, yapı tatil tutanağının iptali istemi hakkında hüküm tesis edilmemesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, uyuşmazlık konusu olayda, ruhsatlı olarak inşaata başlanıldığı, ruhsat süresi içerisinde inşaatın belli bir seviyeye getirildiği açık olduğundan ve ruhsat müddetinin dolmasından sonra inşaata devam edildiği yolunda herhangi bir tespitte bulunulmadığı anlaşıldığından, ruhsatının hukuki geçerliliğini devam ettirdiği dönemde inşa edildiği sonucuna varılan bu yapının ruhsatsız olarak inşa edilmiş bir yapı olarak nitelendirilmesi suretiyle tesis edilen yıkım ve imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, belirtilen hususların dikkate alınması suretiyle dava hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Emel Cengiz’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir, Karşıyaka, … Sokak, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin+ 4 katlı yapı için verilen inşaat ruhsatının süresinin dolduğundan ve ruhsatının hükümsüz kaldığından bahisle düzenlenen … günlü yapı tatil tutanağının, bu yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42. maddesi uyarınca 3.000.000.000-lira para cezası verilmesine, ayrıca yapının fenni mesulü olarak nitelendirilmesi suretiyle yine davacıya takdir olunan meblağın 1/5’i oranında para cezası verilmesine ilişkin … günlü … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde yapılan denetim sonucunda inşaatın ruhsat süresinin dolduğunun belirlendiği ve … günlü tutanakla tespit edilerek inşaatın mühürlendiği, bu tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde ruhsat alınmadığı anlaşıldığından, ruhsatsız yapının yıktırılmasına ve davacıya imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan, bu yapı nedeniyle yapı maliki olarak imar para cezası verilmiş bulunan davacının aynı zamanda yapının fenni mesulü olarak nitelendirilmesi suretiyle takdir olunan meblağın 1/5 oranında para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu belediye encümeni kararının yapının yıktırılmasına ve davacıya 3.000.000.000 lira para cezası verilmesine ilişkin bölümüne karşı açılan davanın reddine, dava konusu işlemin davacının fenni mesul olarak nitelendirilmesi suretiyle takdir olunan meblağın 1/5’İ oranında para cezası verilmesine ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiş, yapı tatil tutanağının iptali istemi hakkında hüküm verilmemiş ve bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından iptali istenilmiş olmasına rağmen, idare mahkemesi kararında, yapı tatil tutanağının iptali istemi hakkında hüküm tesis edilmemesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde; ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapının süresi içerisinde ruhsat başvurusunda bulunulmaması durumunda yıktırılacağı ve aynı Yasanın 42. maddesinde bu yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulü’ne yasadan öngörülen cezaların verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde 1990 yılında ruhsatlı olarak inşaata başlanıldığı, ruhsat süresi içerisinde inşaatın bitirilmediği ve ruhsat süresinin de uzatılmadığı, davalı idarece … gününde yapılan denetimde, ruhsat süresinin dolduğunun tespit edildiğinden bahisle, zemin + 4 katlı inşaatın kabası yapılmış ve sıvası bitmiş durumda iken mühürlendiği ve dava konusu belediye encümeni kararının alındığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda, ruhsatlı olarak inşaata başlanıldığı, ruhsat süresi içerisinde inşaatın belli bir seviyeye getirildiği açık olduğundan ve ruhsat müddetinin dolmasından sonra inşaata devam edildiği yolunda herhangi bir tespitte bulunulmadığı anlaşıldığından, ruhsatının hukuki geçerliliğini devam ettirdiği dönemde inşa edildiği sonucuna varılan bu yapının ruhsatsız olarak inşa edilmiş bir yapı olarak nitelendirilmesi suretiyle tesis edilen yıkım ve imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Belirtilen bu durum karşısında, yukarıda anılan hususların gözönünde bulundurulması suretiyle dava hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; İzmir 4. İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E: 2002/935, K: 2003/558 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09-YTL(16.090.000.- lira) karar harcı ile fazladan yatırılan 11,91-YTL(11.910.000.-lira) harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, 12.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir