1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5583 K: 2005/2994 T: 23/05/2005


Davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin, hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren belediye meclis kararının askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi halinde davanın son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre içerisinde açılması gerektiği hk.

İstemin Özeti: Aydın 1.İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E: 2002/489, K: 2003/273 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç’un Düşüncesi: Olayda, hem davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren dava konusu belediye meclisi kararının 16.10.2000-17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve davacı tarafından askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.10.2002 gününde açılan davada süre aşımı bulunduğundan idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Emel Cengiz’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, Aydın, Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi, Köyaltı mevkii, ? ada, ? ve ? parsel sayılı taşınmazların belediye hizmet alanı olarak belirlenmesi yolunda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu imar planı değişikliği ile uyuşmazlık konusu taşınmaz için getirilen belediye hizmet alanı tanımlamasının planlama ilke ve esasları açısından yeterli bir tanımlama olmaması nedeniyle dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Dava Açma Süresi” başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açılabileceği yine aynı Yasanın “Üst Makamlara Başvurma” başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, Altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.

Özel Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, “Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar” kuralı yer almaktadır.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır.

İmar Planlarına askı süresi içinde bir itirazda bulunulmamış ise davanın, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesi uyarınca imar planının son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılması gerekir. Ayrıca, uygulama işlemlerinin tebliği veya öğrenilmesi üzerine dayanağı düzenleyici işlem olan imar planına karşı da dava açılması mümkündür.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Aydın Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı beldesi; Konyaaltı mevkii, ? ada, ? parsel sayılı taşınmazın imar planında Belediye Hizmet Alanı olduğunu belirterek konut alanına dönüştürülmesi istemiyle 17.7.2000 gününde davalı idareye yaptığı başvurunun, 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararıyla reddedildiği, ayrıca aynı meclis kararıyla da aynı yerdeki davacıya ait 1 sayılı parselin de belediye hizmet alanına dönüştürüldüğü, hem davacının plan değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de 1 sayılı parsele ait bu imar planı değişikliğinin 16.10.2000 – 17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edildiği, davacı tarafından, askı süresi içinde itiraz edilmediği, plan değişikliği isteminin reddine ilişkin 13.10.2000 günlü, 4 sayılı belediye meclisi kararının bildirilmesi yolundaki 6.8.2002 günlü işlemin tebliği üzerine anılan belediye meclisi kararının iptali istemiyle 17.10.2002 gününde dava açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, hem davacının imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin hem de davacıya ait diğer parsele yönelik imar planı değişikliğini içeren dava konusu belediye meclisi kararının 16.10.2000-17.11.2000 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmesi ve davacı tarafından askı süresi içinde bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle yukarıda açıklanan yasa kuralları ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 17.10.2002 gününde açılan davanın süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Aydın 1.İdare Mahkemesinin 14.5.2003 günlü, E: 2002/489, K: 2003/273 sayılı kararının BOZULMASINA, 16.090.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 11.970.000 lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.5.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir