1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/1084  K: 2007/2323


Dava konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, anılan inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olmasının, yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği hakkında.

Dava, Eskişehir, Odunpazarı,… Mahallesi,…, 19M lb pafta, 7235, 7236 parsel sayılı taşınmazdaki inşaatın ruhsatsız olduğundan bahisle 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ve aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 24.6.2004 günlü, 2004001050 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu inşaatın ruhsatsız olduğunun 27.5.2004 tarihinde tespit edildiği, ancak ruhsatsız inşaatın bulunduğu yerde yapılan imar uygulaması sonucu yapının davacıya verilmemesi üzerine davacının Eskişehir 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tezyidi bedel davası ile inşaatın değerinin bedele dönüştürüldüğü, yapılan imar uygulaması ile binanın davacının mülkiyetinden çıktığı, bu nedenle dava konusu işlemin para cezasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmediği, dava konusu işlemin yıkıma ilişkin kısmına gelince; binanın davacının mülkiyetinden çıktığı açık olduğundan davacının dava konusu edilen işlemin yıkıma ilişkin kısmının iptalini istemekte menfaati bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin para cezasına ilişkin kısmının iptaline, yıkıma ilişkin kısmına yönelik ise davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin birinci fıkrasında, ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verileceği kurala bağlanmıştır.

Yasanın bu maddesi ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıyı yapana para cezası verilmesi amaçlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden davacı tarafından ruhsatsız inşaat yapıldığının 27.5.2004 günlü tutanakla tespit edildiği ve bu nedenle davacıya para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla uyuşmazlık konusu ruhsatsız inşaatın davacı tarafından yapıldığı açık olduğundan, ruhsatsız inşaatın davacının mülkiyetinden çıkmış olması yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca ruhsatsız yapıyı yapan davacıya para cezası verilmesine engel teşkil etmemektedir. Aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Eskişehir İdare Mahkemesinin 10.11.2004 günlü, E: 2004/1245, K: 2004/1394 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün BOZULMASINA, 20,60 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 27.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir