1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1977/2071 K: 1979/3601 T: 5.12.1979


Belediye encümenince verilen yıkma kararı il idare kurulunca esas yönünden iptal edildiğinden ve bu karar da kesinleştiğinden, belediye encümenince yeniden eski gerekçeler esas alınarak binada tadilat ve ilaveler yapıldığı nedeniyle belediye hizmetlerinin kestirilmesine karar verilmesinde isabet yoktur.

İstemin Özeti: ……. Caddesi, 8056 ada, 49 sayılı parsel üzerindeki binanın bodrum ve zemin katından belediye hizmetlerinin kestirilmesi hususunda tesis edilen işlemin, 1959 yılından beri binada en ufak tadilat yapılmadığı, belediyece 1967 den beri ruhsatsız tadilatlar yapıldığı gerekçesiyle yıkma kararları verildiği ve bu kararların İl İdare Kurulunca iptal edildiği öne sürülerek iptali ve yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesi isteğidir.

Savunmanın Özeti: Davacı tarafından tasdikli proje hilafına ruhsatsız tadilatlar yapıldığının tespit olunduğu, İmar Yönetmeliğinin 128. maddesi uyarınca tadilat yapılan kısımlardan belediye hizmetlerinin kestirilmesinde usul ve Yasa kurallarına aykırılık bulunmadığı öne sürülerek davanın reddi istenilmiştir.

Raportör M.D.’ın Düşüncesi: Belediye hizmetlerinin kestirilmesine dayanak yapılan ruhsatsız tadilatların söz konusu olmadığı daha önce idare kurulunca karara bağlandığından ve belediyece de bu kararın bozulması istemiyle Danıştay’a dava açılmadığından bu durumda belirtilen gerekçeler ile belediye hizmetlerinin kestirilmesi işleminde usul ve Yasa kurallarına uyarlık görülmemiştir.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptalinin uygun olacağı düşünülmektedir. Kanun sözcüsü Y.S.A.’ın Düşüncesi: Dava, davacının maliki bulunduğu binada ruhsat ve tasdikli projesine aykırı olarak yapılan tadilat ve ilavelerden belediye hizmetlerinin kestirilmesine mütedair işlemin iptali istemine ilişkindir.

……. Belediye İmar Talimatnamesinin 128. maddesi hükmüne göre iskan müsaadesi verilmiş yeni yapılarda sonradan projesine aykırı işler yapıldığı takdirde bunlar tashih edilene veya ruhsata bağlanmasına kadar binanın bu kısımlarındaki belediye hizmetlerinin devamına müsaade edilemeyeceğinden, yapının ruhsat ve projesine aykırı kısımlarından belediye hizmetlerinin kestirilmesine ilişkin işlemde imar mevzuatına aykırılık görülmemiştir.  Be nedenle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince işin gereği düşünüldü: KARAR: Dava, ……. Caddesi, 8056 ada, 49 sayılı parsel üzerindeki binanın bodrum ve zemin katından belediye hizmetlerinin kestirilmesi yolunda tesis edilen işlemin, davanın özeti bölümünde öne sürülen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.

Dava dosyasının ve Dairemizin 1969/2802 esas sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden, dava konusu belediye hizmetlerinin kestirilmesine neden olan tadilat ve ilavelerin yıktırılmasına belediye encümenince 6/4/1967 günü, 2834 sayı ile karar verildiği, bu karara karşı davacı tarafından İl İdare Kuruluna yapılan itiraz sonucunda, İl İdare Kurulunca 27/8/1968 günlü, 1911 sayılı karar ile binada proje dışı tadilat ve ilave yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek söz konusu belediye encümeni kararının esas yönünden iptal olunduğu, belediyece bu kararın bozulması için Danıştay’da dava açılmadığı ancak ilk belediye encümeni kararının dayandığı gerekçelerde ısrar edilerek aynı konuda yemden yıkma kararı verildiği ve daha sonra da bu belediye encümeni kararının ( ikinci belediye encümeni kararı ) İl İdare Kurulunca yine iptal olunduğu bu defa belediyece İl İdare Kurulu kararının bozulması için Danıştay’da dava açıldığı ancak Danıştay’ca bu davanın reddedildiği, buna rağmen belediye encümenince 22/7/1976 günlü, 6209 sayılı kararla üçüncü defa ilk belediye encümeni kararında belirtilen gerekçeler yapılarak söz konusu binanın zemin ve bodrum katından belediye hizmetlerinin kestirileceğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

Belediye encümenlerince verilen yıkma kararlarının idare kurullarınca esastan iptali halinde bu kararlar kesin bir iptal kararı niteliğinde iseler belediyeler bu kararlara karşı süresi içerisinde Danıştay’a dava açmadıkları takdirde bu nevi kararlara uymak zorundadırlar. Yani artık eski kararlarda belirtilen hususları esas alarak yeri bir işlem tesis edemezler.

Dava konusu olayda belediye hizmetlerinin kestirilmesine dayanak yapılan tadilat ve ilaveler hakkında belediye encümenince verilen yıkma kararı ile idare kurulunca esas yönünden iptal edildiğinden ve bu karar da kesinleştiğinden yeniden eski gerekçeler esas alınarak binada tadilat ve ilaveler yapıldığı gerekçesiyle belediye hizmetlerinin kestirilmesine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 8056 ada, 49 sayılı parsel üzerindeki binanın bodrum ve zemin katından belediye hizmetlerinin kestirilmesine ilişkin dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yazılı 121, 50 lira yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine 5/12/1979 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir