1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/2 K:2005/5491 T: 15/11/2005


Uyuşmazlık konusu tadilatların mülk sahibi olan davacının muvafakati olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı anlaşıldığından, bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi gözönünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığı hk.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Yıldırım Şimşek’in Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu olayda, taşınmaz maliki olan davacının kira kontratında tadilatların niteliğini de belirterek açık olarak kiracıya muvafakat vermediği ve tadilatların kira kontratından sonraki bir dönemde idarece tespit edildiği anlaşıldığından, bu tadilatların mülk sahibi olan davacının açık muvafakatı olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı ve bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi de gözönünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmediğinden bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sefer Yıldırım’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara ,Çankaya, Cumhuriyet Mahallesi. 1062 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda yapılan tadilatlar nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 4.7.2002 günlü, C/2002/3497.15 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, ruhsata aykırı tadilat yapıldığının 11.3.2002 günlü tutanakla tespit edildiği, süresi içerisinde tadilat ruhsatı almak için herhangi bir müracaat yapılmadığı, bu nedenle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu dükkanın 1.1.2002 gününde davacı tarafından kiraya verildiği; kira kontratında kiracının amaca uygun olarak tadilat ve dekorasyon yapabileceği ancak hiçbir şekilde proje dışına çıkılamayacağı ve ana yapıya zarar verilemeyeceğinin belirtildiği, mimari projeye aykırı olarak yapılan tadilatların 11.3.2002 gününde tespit edildiği anlaşılmaktadır

3194 sayılı Yasanın 42.maddesinde, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verileceği kurala bağlanmıştır. İdari para cezalarında da cezaların şahsiliği ilkesi geçerli bulunmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, taşınmaz maliki olan davacının kira kontratında tadilatların niteliğini de belirterek açık olarak kiracıya muvafakat vermediği ve tadilatların kira kontratından sonraki bir dönemde idarece tespit edildiği anlaşıldığından, bu tadilatların mülk sahibi olan davacının açık muvafakatı olmaksızın kiracı tarafından yapıldığı ve bu tadilatlar nedeniyle taşınmaz maliki olan davacı adına imar para cezası verilmesine ilişkin işlemde cezaların şahsiliği ilkesi de gözönünde bulundurulduğunda mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 26.9.2003 günlü, E: 2002/1448, K: 2003/1478 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09-YTL (16.090.000-lira) karar harcı ile fazladan yatırılan 11,97-YTL (11.970.000-lira) harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir