1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5280 K: 1999/5191


İlçe belediyelerince imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye başkanınca onaylanmasına ilişkin işleme karşı iptal davası açılması gerekirken imar planı değişikliğinin tekrar görüşülerek önceki kararda ısrar edilmesi yolundaki dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı.

İstemin Özeti: Ankara 1.İdare Mahkemesinin 1.7.1998 günlü. E: 1997/559. K: 1998/645 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. … Belediye Meclisinin 10.1.1997 günlü. 10 sayılı kararıyla kabul edilen……. , … II.Etap. I.aşan» imar pîam kapsamında kalan 27446 ada. 2 sayılı parselde yer alan belediye hizmet alanının sosyal kültürel tesisler atanı olarak belirlenmesine ilişkin iaar planı değişikliğinin büyükşehir belediye başkanlığınca süresinde onaylanmadığı gerekçesiyle 10.1.1997 günlü meclis kararında ısrar edilmesi yolundaki 15.4.1997 günlü. 122 sayılı karârının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince. 10.1.1997 günlü meclis kararının onaylanmak üzere 3030 sayılı Yasanın 14.maddesi uyarınca büyükşehir belediye başkanlığına gönderildiği, ancak 3C30 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 42.maddesinde öngörülen 15 günlük süre içinde onaylanmaması üzerine geri gönderildiği kabul edilerek 15.4.1997 günlü meclis kararıyla 10.1.1997 günlü mechs kararında ısrar edildiği, buna göre onaylanmak üzere gönderilen imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye başkanlığınca 15 gün içinde onaylanmamış atması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere geri gönderildiğinden sözedıleraeyeceğinden. itçe belediyesince imar planı değişikliğinin onaylanmamasına ilişkin işlene karşı iptal davası açılması gerekirken, imar planı değişikliğinin tekrar görüşülerek Önceki kararda ısrar edilmesi yolundaki dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş: bu karar davalı ilçe belediye başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yoîundaki te«-yize konu Ankara I.İdare Mahkemesinin 1.7.1998 yünlü. E: 1997/559. K: 1998/&45 sayılı kararında. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. iMddesınTn 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi buIurFaadığındafl bo^ma isten* yerinde görülmeyerek anılan FBahkeme kararının onartmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 3.11.1999 gününde oybirliğiyle karar venldi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir