1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/5434 K: 2005/2290 T: 18/04/2005


Kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın 2942 sayılı Yasanın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği.

İstemin Özeti: Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 11.3.2003 günlü, E: 2002/976, K: 2003/199 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç’un Düşüncesi: Kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın 2942 sayılı Yasanın 24.maddesinin 2.fıkrası uyarınca adli yargı yerinde çözümlenmesi gerektiğinden temyiz edilen Mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Münevver Demir’in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacıya ait, Kocaeli, Gölcük, Hisareyn Köyü, Narbant tarla mevkii, ? pafta, ? parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği halde, kamulaştırılmamasından dolayı uğranıldığı ileri sürülen 6.413.933.000 lira zarar ile 121.500.000-lira tespit giderinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, meyve bahçesi olarak kullanılan uyuşmazlık konusu taşınmazın depremzedelere kalıcı konut yapılması amacıyla kamulaştırılmasına karar verilerek kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı ancak yeterli ödenek temin edilememesi ve ihtiyacın başka yerden karşılanması nedeniyle 10.4.2002 günlü, 5206 sayılı, işlemle kamulaştırmadan vazgeçildiği, taşınmaza herhangi bir şekilde fiillen el atılmadığından bahçede oluşan zararın bir kısmının davacının ihmalinden kaynaklandığı, diğer kısmının ise, kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı halde, 16 aylık sürede tamamlanmaması, 13.2.2002 tarihi itibariyle bile kamulaştırma şerhinin kaldırılmaması nedeniyle davalı idarenin kusurlu olduğu, bu nedenle Gölcük Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilen zarar miktarının yarısı olan 3.267.700.000-liranın dava açma tarihi olan 4.9.2002 gününden itibaren hasaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmının reddine karar verilmiş, bu kararın tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 21. maddesinde, İdarelerin kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebileceği, şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücretinin idareye yükletileceği belirtilmiş, anılan Yasanın 24.maddesinin 2.fıkrasında da; bu madde ile 21, 22, ve 23 üncü maddelerin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların adli yargıda çözümleneceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, olayda, davacıya ait taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı, bedel konusunda uzlaşma sağlandığı ancak daha sonra idarece kamulaştırmadan vazgeçildiği, davacı tarafından da taşınmazının kamulaştırılmaması nedeniyle kamulaştırma kararı ile vazgeçme tarihi arasında uğranıldığı ileri sürülen zararın tazmini istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, kamulaştırmadan vazgeçilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davanın yukarıda anılan 2942 sayılı Yasanın 24.maddesinin 2.fıkrası uyarınca adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 11.3.2003 günlü, E: 2002/976, K: 2003/199 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir