1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1994/3231 K: 1994/3359 T: 06/10/1994


Merkez Bankası milli banka olma özelliklerini taşıdığından kamulaştırma bedelinin bu bankaya yatırılabileceği.

Erzurum İdare Mahkemesinin 11.7.1994 günlü, E: 1993/773 K: 1994/760 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Dava, Hopa-Kemalpaşa-Sarp Devlet karayolunun yapımı sırasında Esenkıyı köyü sınırları içinde kalan davacılara ait 7/a parsel nolu taşınmazın taş ocağı sahası olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılmasına dair 10.9.1992 günlü,181 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 13.maddesi uyarınca kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine yatırılması gerektiği, oysa kamulaştırma bedelinin davacılar adına temel bankacılık fonksiyonlarını yerine getirebilen milli bankacılık sisteminde para ve kredi politikalarının belirlemek olan ve yatırım, kullanma,mevduat toplama gibi temel bankacılık fonksiyonları bulunmayan T.C.Merkez Bankası Trabzon Şubesindeki kamulaştırmayı yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü nezdindeki bloke hesaba alacak kaydedilmesi yoluyla gerçekleştirilen kamulaştırma işleminde usul ve yasaya uyarlık görülmediğinde iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 13.maddesinde “Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın 7. maddedeki usule göre tespit edilen sahibi, zilyet ve diğer ilgililerden adresi tespit olunanlara tebliğ edilmek üzere, kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma kararı, takdir olunan kıymeti kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idari yararına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak otuz gün içinde notere verilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan Karayolları 10.bölge Müdürlüğünce davacı adına Trabzon Merkez Bankasında paranın bloke edildiği, anılan bankanın Kuruluş Yasasının incelenmesinden, bankanın kuruluşu, personelinin atanması, sermayesi ve diğer nitelikleri itibariyle “Milli Banka” olma özelliklerini taşıdığı sonucuna varıldığı cihetle aksine verilen kararda isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Erzurum İdare Mahkemesinin kararının bozulmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir