1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5103 K: 1999/4284 T: 05/10/1999


Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağından geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı.

İstemin Özeti: … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu’nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genç’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, … Köyü, … Mevkiinde … pafta, … parsel sayılı taşınmazda konaklama tesisi yapmak amacıyla geçici ruhsat verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin … günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesinin 26.11.1996 günlü, E: 1996/1997, K: 1996/5326 sayılı bozma kararına uyularak, Kıyı Kanununda sahil şeritlerinde yapılanma haklarının iki bölüm halinde tanımlandığı, sahil şeridinin birinci bölümünün kıyı kenar çizgisinden itibaren kara üzerinde yatay olarak 50 metre genişliğindeki alan olduğu ve bu alanın öncelikle imar mevzuatı çerçevesinde kamunun yararlanması amacıyla düzenlenmesi gerektiği, sahil şeridinin 2.bölümünün ise, yatay olarak kara yönünde ilk 50 metreden sonraki ikinci 50 metre genişliğindeki alan olduğu ve bu alan üzerinde kıyı ve doldurma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılabilecek yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak koşuluyla, konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesislerine yer verilebileceği dava konusu taşınmazın imar planı bulunmayan alanda, sahil şeridinin ilk 50 metresi içinde kaldığı, burada yapılaşmaya gidilemeyeceği, sadece rekreaktif amaçlı kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağının … günlü imar durumu belgesinin incelenmesinden anlaşıldığı, sahil şeridi içinde yeralan uyuşmazlık konusu taşınmazıda içeren bölgeye ilişkin olarak inşaat ruhsatı verilmesi uygulamasına ara verilmesine ilişkin belediye meclisi kararının alındığı … tarihinden önce … tarihinde ruhsat için başvurulmasının kazanılmış hak oluşturmayacağı açık olduğu gibi İmar Hukuku’nda ruhsat alınmak suretiyle yapımına başlanılması halinde inşaatın ulaştığı seviye esas alınarak kazanılmış hakkın değerlendirilmesinin zorunlu olduğu, … günlü ara kararına verilen yanıtla … tarihinde davacının taşınmazının olduğu yerdeki kıyı kenar çizgisinin bakanlıkça onaylanmak suretiyle çizildiği, bu kıyı kenar çizgisine göre davacıya ait … sayılı parselin kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 metrelik sahil şeridi içinde kaldığı, bu durumda anılan taşınmazda kamu yararına yönelik yeşil alan düzenlemesi yapılabileceğinden davacıya geçici inşaat ruhsatı verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, 5.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir