1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2004/82 K: 2005/5762 T: 23/11/2005


Davacı 2577/10. madde uyarınca inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, bu başvuru dilekçesi ilgili belediyeye gönderildiğinden ve aynı gün kayıtlara girdiğinden 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu.

İstemin Özeti: Zonguldak İdare Mahkemesinin 23.10.2003 günlü, E: 2003/81, K: 2003/1026 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik’in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, davacı ruhsat verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvuruda bulunmuş ise de, bu başvuru dilekçesinin belediye başkanlığına gönderildiği anlaşıldığından anılan başvurunun yetkili makama yapıldığının kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, davalı idarece 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine oluşan zımni ret işleminin iptali istemiyle açılan davanın esasının incelenmesi gerektiğinden kesin ve yürütülmesi gerekli işlem bulunmadığı gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Tabakhane Mahallesi, ? adadaki taşınmazı için yapı ruhsatı verilmesi yolundaki başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının, ? sayılı parsel için ruhsat başvuru dilekçesini Taşköprü Kaymakamlığına verdiği, kaymakamlıkça dilekçenin davalı idareye intikal ettirildiği, anılan başvuruya cevap verilmemesi üzerine zımni red işleminin iptali istemiyle bu davanın açıldığı, ruhsat başvurusunun yetkili makam olan belediyeye yapılmadığı, yetkisiz makam olan kaymakamlığa yapılan başvurunun zımni ret mekanizmasını işletmeyeceği açık olduğundan kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesinde “İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek rededilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler…” hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı her ne kadar inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle kaymakamlığa başvurmuş ise de, kaymakamlık tarafından başvuru dilekçesinin işlem tesisine yetkili makam olan belediye başkanlığına gönderildiği ve anılan dilekçenin aynı gün 4.10.2002 tarihinde belediye kayıtlarına girdiği, bu tarihten itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımni ret işleminin oluşması üzerine yukarıda anılan hüküm uyarınca dava açıldığı anlaşıldığından kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesine ilişkin mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Zonguldak İdare Mahkemesinin 23.10.2003 günlü, E: 2003/81, K: 2003/1026 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09 YTL (16.090.000.-lira) karar harcı ile fazladan yatırılan 11,97 YTL (11.970.000.-lira) harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.11.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir