1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2007/2267 K: 2009/954


Yapı kullanma izni verilebilmesi için, sosyal sigortalar kurumuna prim borcu olmadığına ilişkin belge istenilmesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında

Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E: 2006/1837, K: 2006/2564 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın ÖzethTemyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Hayati Ölmez’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Leyla Kodakoğlu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Bolu, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının depremde hasar görmesi nedeniyle verilen yapı ruhsatı ile yeniden yapılması sonrasında talep edilen yapı kullanma izninin Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcu j bulunmadığına ilişkin belge sunulmasından sonra verilebileceğine ilişkin 16.6.2006 günlü, 1812 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yapının depremde hasar görmesi nedeniyle mevzuat gereğince zorunlu olarak güçlendirme ve onarım çalışmasına tabi tutulduğu, bu şekilde yapılan yapı için { istenilen yapı kullanma izninin 506 sayılı Yasanın 83. maddesi kapsamında i değerlendirilemeyeceği, yapıyı yapan firmanın Sosyal Sigortalar Kurumu’na borcu varsa t bunun firmadan takip edilmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 83. maddesine 06.7.2004 günlü, 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5198 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 2. fıkrasıyla eklenen son fıkrada; Valilikler, belediyeler, ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciiler tarafından, yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından yapı kullanma izin belgesi verilmesi talebiyle idareye yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, kullanma izni istenilen yapıya yönelik olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na borcu olmadığına dair belge istenildiği, yukarıda yer alan yasal düzenleme uyarınca belirlenen eksikliğin giderilmediği, ayrıca anılan yasal düzenlemede deprem nedeniyle hasar gören binalar için bir istisna hükmü getirilmediği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, İdare Mahkemesince, davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 15.12.2006 günlü, E: 2006/1837, K: 2006/2564 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir