1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/5242 K: 1999/5976


Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararın taraflara keşif gününden makul bir süre önce tebliğ edilerek tarafların keşfe katılmalarının sağlanması gerektiğinden, bu usule uyulmadan yaptırılan keşif «e bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor esas alınarak karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı.

Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu’nun Düşüncesi: Uyuşmazlığın çözümü amacıyla yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesinin davalılardan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, keşif gününden sonra tebligat yapılması nedeniyle, katılımı sağlanmadan yapılması ve bu keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor esas alınarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde yargılama usulüne uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasının uvgun olacağı düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc’in Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava…… İlçesi. … Köyü kıyı kesimine ilişkin 1/1000 ölçekli 21M-IVb. 21M-IIIa. 21M-IIIb. 21M-IIc sayılı harita paftaları üzerine çizilen kıyı kenar çizgisinin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun birlikte değerlendirilmesinden, kıyı kenar çizgisinin geçirildiği alanda yapılan jeolojik, jeomorfolojik, topografik ve toprak Özelliği incelenmeleri sonucu mevcut onanlı kıyı kenar çizgisinin bilimsel kriterlere uygun olmadığı anlaşıldığından, tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş: bu karar davalılardan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlardan, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gibi konularda. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş. 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275.maddesinde mahkemenin, çözümü özel teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin ay ve görüşünün alınmasına karar vereceği hükmüne yer verilmiş, aynı Yasanın 364.maddesinde de keşfin fkt tarafın usulen davet ediTdikten sonra vicahlannda ve davete icabet etmedikleri halde gıyaplarında mahkeme veya tahkikat hakimi tarafından yapılacağı kuraT altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu kıyı kenar çizgisinin mevzuatta öngörülen ölçü ve ilkelere uygun olarak çizilip çizilmediği husununun tespiti amacıyla keşif ve bilirkişi incelemesinin 17.4.1998 gününde yaptırılmasına karar verildiği, bu kararın davalılardan … Valiliğine 2.4.1998 gününde diğer davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 20.4.1998 gününde tebliğ edildiği, anılan bakanlıkça keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin yazının keşif gününden sonra ellerine ulaştığı gerekçesiyle usul yönünden bilirkişi raporuna itiraz edildiği, idare mahkemesince de aynı davada davalı taraf olan … Valiliğini temsilen ilgili Bakanlığın … İl Müdürlüğünde görevli elemanların keşfe katıldığı belirtilerek, yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinin tekrarlanmasına gerek olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu kıyı kenar çizgisinin mevzuatta öngörülen ölçü ve ilkelere uygun olarak çizilip çizilmediği husununun tespiti amacıyla yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin kararın davacı ve davalılara keşif gününden makul bir süre önce tebliğ edilerek tarafların keşfe katılmalarının sağlanması gerektiğinden, bu usule uyulmadan yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor esas alınarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, mahkeme kararında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağına ilişkin 2.4.1998 günlü mahkeme yazısının, bakanlığa keşif tarihi geçtikten sonra 20.4.1998 tarihinde tebliğ edildiğinden keşfe katılamadıklarının belirtildiği, ancak aym davada davalı …’Valiliğini temsilen ilgili Bakanlığın … İl Müdürlüğünde görevli elemanlarından … ve …’un keşfe katıldıkları tespit edildiğinden yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesinin tekrarlanmasına gerek olmadığına hükmedilmiş ise de. adı geçen şahısların keşfe davalılardan … Valiliğini temsilen katıldıkları. keşfe Bayındırlık ve İskan Bakanlığım temsilen kimsenin katılmadığı gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yine bu şahıslara bakanlığı temsil yetkisi verilmediği an laşıldığından mahkeme kararının bu gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. Samsun İdare Mahkemesinin 15.6.1998 günlü. E: 1998/ 166, K: 1998/552 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir