1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1993/1004 K: 1993/5355 T: 14/12/1993


3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi nedeniyle düzenleme ortaklık payı alınamayacağı.

Dava, davacının 16.5.1990 günlü başvurusu üzerine taşınmazına komşu olan ve haritasında (B) olarak gösterilen yol fazlası kısmın belediye adına tescilinden sonra m2’si 100.000 liradan davacıya satılarak 25 sayılı parselle tevhidi, böylece oluşan taşınmazın (A) ve (C) olarak ikiye ifrazı, (A) kısmının imar planında yola isabet etmesi nedeniyle tamamının 100.000 lira karşılığında satın alınarak belediye adına tescilinden sonra yola terki, düzenleme ortaklık payı olarakta 15.750.000 liranın alınması yolunda belediye encümenince alınan kararın ve imar durumunun iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince davacının ifraz ve tevhid işleminin hukuka aykırılığından açıkca söz etmediği, 3194 sayılı Yasanın 15.maddesi ile 17.maddesinin 3.bendi, aynı Yasanın 18. maddesiyle ilgili yönetmeliğin 10 ve 15.maddeleri ve 2942 sayılı Yasanın 14.maddesinin birinci bendi hükümleri karşısında davanın yol fazlası yer için istenilen bedel ile düzenleme ortaklık payı olarak istenilen bedele yönelik kısmının görüm ve çözümünün adli yargının görev alanına girdiği, davacıya ait parselin bir bölümünün imar planında yola isabet etmesi ve bu hususun imar durumunda belirtilmesinin anılan belgenin iptalini gerektirmeyeceği, davacının parselinin imar planına uygun hale getirilmesi ve imar mevzuatında öngörülen koşulların sağlanması halinde inşaat ruhsatı alabileceğinin açık olduğu gerekçesiyle davacının parselinin ifraz ve tevhid işlemlerinetabi tutularak bunun sonucunda yol fazlası kısmın kendisine satılmasına vebir kısmının da satın alınarak ayrıca 15.750.000 lira düzenleme ortaklık payı bedeli alınmasına yönelik işlemlerin bedele yönelik olduğu anlaşıldığından davanın bu kısmının görev yönünden reddine, imar durumunun iptali istemine ilişkin bölümünün reddine karar verilmiş, bu karar davacının temyizi üzerine, Danıştay 6. Dairesisinin 1992/567 sayılı kararı ile, olayda 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi mi, yoksa aynı Yasanın 15.maddesi uyarınca mı işlem yapıldığının açık bir şekilde anlaşılamadığından, dava dilekçesinde de uyuşmazlıkta düzenleme ortaklık payı alınamayacağı öne sürüldüğünden, bu hususların araştırılarak bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş, İdare Mahkemesince, bozma kararına uyularak yeniden yapılan inceleme sonucunda, davacıya ait parselde 3194 sayılı Yasanın 15.maddesi uygulanmak suretiyle ifraz ve tevhid işleminin yapıldığının anlaşıldığı, 15.madde uygulanmasında ise davacıdan düzenleme ortaklık payının istenmesinin imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin düzenleme ortaklık payı istenmesine ilişkin kısmının iptaline, davanın bedele yönelik kısmının görev yönünden reddine, imar durumuna ilişkin kısmının da esastan reddine karar verilmiş ve bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu Konya İdare Mahkemesinin 25.11.1992 günlü, 1992/916 sayılı kararının iptale ilişkin kısmında 2577 sayılı idari yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının bu bölümünün onanmasına karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir