1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1996/789 K. 1997/385 T. 21.1.1997


ÖZET: Belediye ve mücavir alan içinde parselasyon planlarının hazırlanması ve parselasyon işlemlerinin yapılmasında yetkili organ belediye encümenidir.

Türk milleti adına karar veren Danıştay Altıncı Dairesince gereği görüşüldü: Dava, Orman Genel Müdürlüğüne ait 51-52 pafta, 46 ada, 1 sayılı parseli de kapsamına alan bölgede 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasını içeren 3.10.1994 günlü, 69 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasına ilişkin 27.12.1991 günlü, 44 sayılı Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki 16.6.1994 günlü, E:1993/357, K:1994/716 sayılı kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 16.2.1995 günlü, E:1994/3957, K:1995/774 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği, aynı yer ile ilgili 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasını içeren 3.10.1994 günlü meclis kararının iptali istemiyle dava açıldığı, daha önce aynı konuda açılan dava sonucunda verilen kararın kesinleşmesi nedeniyle, davalı idarece aynı doğrultuda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davanın incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili başlıklı 19. maddesinde, imar planlarına göre parselasyon planlarının yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise İl İdare Kurulunun onayından sonra yürürlüğe gireceği; İmar Kanununun 18. maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Parselasyon Planlarının Onayı başlıklı 39. maddesinde parselasyon planlarının düzenleme işlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise İl İdare Kurulunun onayından sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu düzenlemelerin ışığı altında parselasyon planlarının hazırlanması ve parselasyon işlemlerinin yapılmasında yetkili organın belediye ve mücavir alanı içinde belediye encümenleri olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu 3.10.1994 günlü, 69 sayılı belediye meclisi kararının sadece mevzuat uyarınca parselasyon planlarının onaylanması ve parselasyon işlemlerinin yapılması konusunda yetkili bulunan belediye encümenine bu bölgede 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapılması önerisini içeren idari davaya konu olabilecek nitelikte uygulanabilir, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı açık olduğu gibi ortada henüz mevzuata uygun bir biçimde yetkili organca tesis edilmiş bir parselasyon işleminden de söz edilemeyeceğinden, idare mahkemesince davanın reddedilmesinde sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir