1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1984/1300 K: 1985/745 T: 24/04/1985


Kısmi kamulaştırmada krokinin tebliğ edilmemesinin yerinde olmadığı, ancak bedel bankaya yatırılmış olmasına karşın makbuzun tebliğata eklenmemesinin işlemi sakatlamayacağı.

Uyuşmazlık; davacılara ait taşınmazın bir kısmının kanalizasyon şebekesi için kamulaştırılmasına ilişkin kararı iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir.

2942 sayılı kamulaştırma Kanununun 6.maddesinin (a) bendinde, köy ihtiyar kurullarınca verilen kamu yararı kararlarının ilçelerde kaymakamın il merkezlerinde valinin onayı ile tamamlanacağı; 13.maddesinde ise kamulaştırma kararının ve kamulaştırılacak taşınmaz malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisinin yasa maddesinde yer alan diğer birtakım belgelerle birlikte idarece tesbit edilen mal sahibi, zilyet ve diğer ilgililere tebliğ edileceği kurala bağlanmıştır.

Dava konusu olayda, kamulaştırma konusu taşınmaz malın ölçekli bir krokisinin davacılara tebliğ edilmediği, kaymakam tarafından onaylanmamış kamulaştırma kararının (kamu yararı kararının) tebliğ edildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır. 3030 m2 miktarındaki taşınmaz malın 30 m2 lik bölümü kamulaştırıldığında ölçekli bir krokinin tebliğ edilmemesi nedeniyle mal sahiplerince taşınmaz malın hangi kısmının kamulaştırma konusu olduğunun anlaşılması mümkün değildir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2942 sayılı yasanın 15.maddesinde öngörülen kamulaştırma ilanının yapılmadığı ve kamulaştırma bedelinin hangi bankaya ve kimin adına yatırılacağını içeren belgenin tebliğ edilmediği hususları dava konusu kamulaştırma işleminin iptaline gerekçe olarak gösterilmiş ise de; kamulaştırma işlemine ilişkin bu belgelerin köyde herkesin görebileceği yerlere asılmak suretiyle ilan edildiği temyiz dilekçesinden anlaşılmaktadır. Kamulaştırılan taşınmazın bedeli ise tebliğat tarihinden önce davacılar adına T.C. Ziraat Bankası Hafik şubesine yatırılmış olduğundan banka makbuzunun, tebliğ edilmemesi hususu; idare hukuku açısından, kamulaştırma işleminin ipta lini gerektirir bir neden olarak görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan ve kararda da yer alan gerekçe ile mevzuata uygun bulunmayan dava konusu kamulaştırma işleminin iptalinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenle bozma istemi yerinde görülmeyerek İdare Mahkemesi kararının onanmasına karar verildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir