1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/516 K: 1983/2276 T: 24/05/1983


Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan davacıya ait ruhsatsız yapının bir karar olmaksızın yıktırılması nedeniyle doğan zararın tazmini gerektiği

Dava, davacının paydaşı olduğu taşınmazı üzerinde yaptığı inşaatın hiç bir yıkım kararı alınmaksızın yıktırılması nedeniyle maddi tazminata hükmedilmesi isteğiyle açılmıştır.

6785 sayılı Yasanın Ek 7 ve 8.maddelerine ilişkin yönetmeliğin 8.01. maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde yapı yapılabilmesi için ilgili valilikten yapım izni alınmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmış, söz konusu yönetmeliğin 1.04.maddesinde de bu yönetmeliğin uygulandığı alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde bu yönetmelikte yer almayan konularda imar yasa larının (mevzuatının) uygulanacağı belirtilmiştir.

6785 sayılı İmar Yasasının 6.maddesinin (B) bendinde ise, yapı kanun ve talimatnamelerle, imar ve istikamet planlarına uygun değilse mümkünse düzeltilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yıktırılması ilgiliye tebliğ olunur. Tebliğ gününden itibaren mal sahibi yapısını düzeltmeden veya yıktırmadan inşaata devam ederse, yapısının uygun görülmeyen kısımlarının belediye encümeni kararıyla 22 ve 23.maddelere göre yıktırılacağı kuralı yer almıştır.

Bu kurallara göre, ruhsata bağlanmayacak yapıların yıktırılabilmesi için belediye ve mücavir alan sınırları içinde olanlar için belediye encümenlerince, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olanlar içinse İl İdare Kurullarınca yıkım kararı alınması gerektiği açıktır.

Olayda, davacının tapu ile maliki bulunduğu arsası üzerinde yaptığı yapının ruhsata bağlanması mümkün olmasa bile il idare kurulunca yıkım kararı alınarak ve bu karara dayanılarak yıktırılması gerekirken, İmar mevzuatının öngördüğü bu usul izlenmeksizin yıkım kararı alınmadan yıktırıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar, Danıştay Başkanunsözcülüğünün istem yazısına davalı idarece verilen cevapta davacıya ait yapının yıkılmadığı öne sürülmekteyse de, Asliye Hukuk Mahkemesinde davacı tarafından açılan ve görev noktasından redle sonuçlanan davada, davalı idarece verilen savunma dilekçesinde söz konusu inşaatın İmar Yasasının Ek 7 ve 8.maddelerine ilişkin yönetmelik uyarınca yıktırıldığının açıkca belirtilmiş bulunması karşısında davalı savı yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava dilekçesine ekli bilirkişi raporu ile uğranılan maddi zarar olarak hesap edilen 70.000 lira maddi tazminata hükmedilmesine karar verildi.