1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/359 K: 1983/2233 T: 17/05/1983


Mimar-mühendis unvanına sahip davacının imar mevzuatı kuralları uyarınca düzenlediği parselasyon planının, sözkonusu planın sorumluluğunun bir harita ve kadastro mühendisi tarafından üstlenilmediği gerekçesiyle tapu ve kadastro genel müdürlüğünce tescil edilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı

Dava, Mimar Mühendis olan davacı tarafından düzenlenen parselasyon planının, onanmış imar planlarının zemine uygulanması, röleve ölçüleri ve parselasyon haritalarının düzenlenmesinin harita-kadastro mühendislerinin ihtisas alanına girdiği, tescile esas olanın plan değil, plana uygun olarak düzenlenmiş haritalar olduğu, bu haritaların tescil edilebilmesi için Tapu Sicil Muhafızlığınca harita-kadastro mühendisinin sorumluluğunun aranmasının gerekli olduğu gerekçesiyle tapuya tescil edilmemesine ilişkin davalı idare işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.

Davacı tarafından yapılıp idarece tapuya tescil edilmeyen plan, İmar Kanununun 1605 sayılı Kanunla değişik 42.maddesi uyarınca düzenlenmiş bir parselasyon planıdır.

İmar Kanununun 14.maddesinde, imar planları ile bunların tatbikat planlarının ve halihazır haritaların mimari, atetik ve tesisat plan, proje resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların tatbikatındaki fenni maliyetlerini, ihtisas ve iştigal mevzularına göre, yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühendislerin deruhte edecekleri hükme bağlanmıştır.

Mimar mühendis ünvanına sahip olan davacının İmar Kanununun 14.maddesi ve bu maddeye göre fen adamlarının selahiyetleri ve belediyelere karşı deruhte edebilecekleri fenni mesuliyeti hudutları hakkındaki yönetmelik hükümlerinin verdiği yetkiye istinaden imar mevzuatı kuralları uyarınca düzenlendiği parselasyon planının davalı idarece “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak söz konusu planın sorumluluğunun bir harita ve kadastro mühendisi tarafından üstlenilmediği gerekçesiyle tescil edilmemesi yolundaki dava konusu işlem de yukarıda sözü edilen yasa hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Fen İşleri Dairesi Başkanlığının işleminin iptaline karar verildi.