1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/73 K: 1983/2210 T: 13/05/1983


İmar planı değişikliği için gerekli ve zorunlu şartların bulunmaması halinde önerinin reddedilebileceği, imar ve iskan bakanlığınca çıkarılan bir genelgeye dayanılarak ilk plan değişikliğinden itibaren 4 yıl geçmediğinden imar planı değişikliği önerisinin incelenmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı

Dosyanın incelenmesinden imar planında resmi binalar sahasına isabet eden davacılara ait taşınmazların konut alanına alınmasına ilişkin Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen imar planı değişikliğinin davalı idarece, 28.9.1978/günlü, 16418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan genelgenin (a) maddesi uyarınca evvelki imar planı değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren 4 yıl geçmeden değişiklik yapılamayacağı nedeniyle incelenmeden reddedildiği anlaşılmaktadır.

6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı yasa ile değişik 29.maddesinde, imar ve yol istikamet planlarının belediye meclisince kabul edildikten sonra İmar ve İskan Bakanlığına gönderileceği; adı geçen bakanlığın bunları aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkili olduğu; İmar ve istikamet planlarının İmar ve İskan Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe gireceği, tasdik edilmiş planlar üzerinde yapılacak değişikliklerinde aynı usule tabi olduğu, bakanlığın değişiklik tekliflerini reddetmeye de yetkili olduğu belirtilmiştir.

Herhangi bir imar planı değişikliği önerildiğinde plan değişikliği için gerekli ve zorunlu şartların bulunmaması durumunda önerinin imar ve İskan Bakanlığınca reddedileceği yukarıda yer alan Yasa hükmüdür.

Ancak 6785 sayılı Yasada düzenlenen prosedüre aykırı olarak sadece bakanlıkça çıkarılan bir genelgeye dayanılarak ilk plan değişikliğinden itibaren 4 yıl geçmediği nedeniyle imar planı değişikliği önerisinin incelenmemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu Belediye Meclisinin imar planı değişikliği önerisinin incelenmemesine ilişkin işlemin iptaline karar verildi.