1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2008/8349 K: 2010/6342


Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla; dava konusu imar uygulaması ile, hisseli olan tescilli yapı parselinden müstakil parsel oluşturulması, mevcut imar planında yol olarak görülen yerde imar parseli oluşturularak imar planına aykırı uygulamaya gidilmiş olması ve düzenleme sınırının yol ekseninden geçirilmiş olması nedenleri ile 3194 sayılı Yasa’nın 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının uygun olmadığına karar verildiği ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, kamu kurumu ve kuruluşları ile belediyelerin koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorunda oldukları hakkında.

İstemin Özeti: Samsun 1.İdare Mahkemesinin 3.4.2008 günlü, E: 2007/1228, K: 2008/737 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aylin Bayram’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Sinop İli, Merkez, Kefeli Mahallesi, … ada, … sayılı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin 8.11.2006 günlü, 308 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dava konusu imar uygulamasının yapıldığı alanda tescilli eser olması nedeniyle davalı idarece koruma bölge kurulundan görüş sorulması üzerine 21.12.2006 günlü 976 sayılı Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında; dava konusu imar uygulaması ile, hisseli olan tescilli yapı parselinden müstakil parsel oluşturulması, mevcut imar planında yol olarak görülen yerde imar parseli oluşturularak imar planına aykırı uygulamaya gidilmiş olması ve düzenleme sınırının yol ekseninden geçirilmiş olması nedenleri ile 3194 sayılı Yasa’nın 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının uygun olmadığına karar verildiği, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, kamu kurumu ve kuruluşları ve belediyeler koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorunda olduklarından, hukuka aykırı olan dava konusu encümen kararının geri alındığına ilişkin yeni bir karar alınması veya bu işlemi kaldıran yeni bir işlem tesis edilmesi gerekirken, halen hukuk aleminde varlığını sürdüren dava konusu işlemde belirtilen nedenle hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Samsun 1.İdare Mahkemesinin 3.4.2008 günlü, E: 2007/1228, K: 2008/737 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 16.6.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir