Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/4248 K: 1993/706 T: 25.2.1993

Birinci derece arkeolojik ve doğal sit olduğu, iki arkeolog ve bir sanat tarihçisinden oluşan bilirkişi kurulu raporu ile belirlenen taşınmazlar hakkında bu yöre ile ilgili olarak ayrıca doğal sit alanı olduğunun tespiti için ikinci bir inceleme yapmaya gerek yoktur. İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2529 K: 1993/111 T: 21/01/1993

Mia alanı koruma kurulu kararı ile sit alanı ilan edildiğinden mahkemece imar planlarının esasının incelenmesinde isabet görülmediği keza kamulaştırma işlemleri koruma imar planına göre yapılması gerektiğinden kamulaştırma işleminin mahkemece iptalinde sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmadığı Dava, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/3250 K: 1992/3574

Koruma kurulunca alınan kararda mevzuata aykırılık görülmediği, ancak, koruma kurulu kararının ruhsatın iptalini ya da yapının yıktırılmasını sağlayacak nitelikte bir karar olmadığı, gereğinin belediyece yapılacağı, bu davada kazanılmış hak tartışmasına da girilemeyeceği nedeniyle mahkeme kararında isabet görülmediği. TÜRK MİLLETİ ADINA…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/2095 K: 1992/3563 T: 13/10/1992

Eski eser olan yapıya taşınmazın yola isabet eden bölümünün terkinden sonra yenileme ruhsatı verilebileceğine ilişkin işlemde isabet görülmediği Dava, 23 parsel sayılı yere ilişkin ruhsat talebinin parselin imar istikametinin imar planına göre gerçekleştirilmesinden sonra kabul edileceği gerekçesiyle reddine ilişkin Büyükşehir…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/3250 K: 1992/3574 T: 13/10/1992

Koruma kurulunca alınan kararda mevzuata aykırılık görülmediği, ancak, koruma kurulu kararının ruhsatın iptalini ya da yapının yıktırılmasını sağlayacak nitelikte bir karar olmadığı, gereğinin belediyece yapılacağı, bu davada kazanılmış hak tartışmasına da girilemeyeceği nedeniyle mahkeme kararında isabet görülmediği Dava, taşınmaz üzerindeki…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/2310 K: 1992/1637

Anıtlar yüksek kurulunca onaylanan projeye göre yapılan ancak ruhsat alınmayan yapının 3194 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince yıktırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik görülmediği Dava, taşınmaz üzerinde bulunan 7.00x4.30 m. boyutlarındaki yapının, Finike-Kumluca Çevre Düzeni Planında Arkeolojik SİT alanında kalması nedeniyle yıkımına…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/635 K: 1991/1280

Kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu sit alanlarındaki taşınmaz malların hazineye ait taşınmaz mallarla değiştirilmesi hakkında Yönetmelikle buna ilişkin olarak tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı. İstemin Özeti: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/378 K: 1991/928 T: 30/04/1991

Merkezi iş alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bilirkişilerce belirlenen 1-a bölgesinin tarihi özelliği, burada bulunan tescilli yapılar ve tarihi kalıntılar, başka bir deyişle bu yöredeki kültür varlıklarının konumu ve korunması hususlarının araştırılmaksızın yapıldığı sonucuna varıldığından sonuç itibariyle…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/361 K: 1991/480

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun kentsel sit alanları ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanlarında yapılacak yeni yapılanmalarla ilgili ilke kararının mevzuata aykırı olmadığı. Davanın Özeti: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, kentsel…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/466 K: 1990/2579

Boğaziçi etkilenme ve geri görünüm bölgelerinde bulunan mevzuata aykırı yapıların 298l sayılı Yasadan yararlanılmasının mümkün olduğu, ancak Boğaziçi sit alanında kalan ve aynı zamanda işyeri olduğu anlaşılan yapının 298l sayılı Yasadan yararlanmasının mümkün bulunmadığı. İstemin Özeti: Beykoz, Göksu Mahallesi, 6…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/123 K: 1990/1690

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Kültür varlığı olan yapının yol yapılmasını temin amacıyla başka bir yere nakledilebileceğine karar vermiş bulunduğundan, anılan yapının yol amacıyla kamulaştırılması işleminin mahkemece iptaline karar verilmesinde isabet bulunmadığı, konunun koruma kurulu kararı çerçevesinde incelenmesi gerektiği.…

Danıştay 6. Dairesi E: 1988/2051 K: 1989/2315 T: 28/11/1989

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerden dava konusu parselin antik side kentinin nekropol (mezarlık) alanında ve 1. derece sit alanında kaldığı anlaşıldığından bu yerde geçici inşaat yapılması yolundaki davacı isteminin reddine karar verilmesinde isabetsizlik…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/559 K: 1987/1357 T: 30/12/1987

Kültür varlığı olan ve sit alanı koşullarına aykırı şekilde onarılan yapı için verilen onarım ruhsatının belediyece geri alınmasında isabetsizlik bulunmadığı Dava, parseller üzerinde bulunan mevcut yapıya verilen onarım ruhsatının iptali ile ruhsata aykırı yapının yıktırılmasına ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1098 K: 1987/1181 T: 15.12.1987

Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 1905 yılında yanan Üryanizade yalısının yerine dokümanlardan yararlanılarak yapılan yapının korunması gerekli kültür varlığı olduğu anlaşıldığından, sözü edilen binanın tescil edilmemesine ilişkin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek kurulu kararında isabet yoktur. İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1987/1165 K: 1987/1162 T: 26.11.1987

Üzerinde eski eser olan su sarnıcı ve bahçe duvarı bulunan taşınmazda evvelce verilen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararında eski eserin korunarak yeni bina yapılması kararlaştırılmışken; bu kurulun görüşü alınmaksızın anılan taşınmazın imar planı değişikliği yapılarak park ve…

Danıştay 6. Dairesi E: 1986/1156 K: 1987/11 T: 15/01/1987

2981 sayılı yasanın 6.maddesine göre değerlendirme yapılmadan, korunması gerekli yeşil alanın imar planı değişikliği ile yapılaşmaya açmanın mümkün olmadığı Dava, taşınmazların dispanser alanı olarak belirlenmesine ilişkin 20.2.1984/gününde ilan edilen imar planı değişikliğinin, taşınmazların dispanser alanından çıkarılması için yapılan başvuruyu reddeden…

Danıştay 6. Dairesi E: 1983/529 K: 1986/383 T: 16/04/1986

Dava konusu koruma imar uygulama planının dayanağını oluşturan gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kurulu kararında, davacının taşınmazının durumunun antik sur duvarları ile ilgili kazı ve restorasyon çakışmaları başladığında değerlendirileceği belirtilmiş ve bu yerle ilgili henüz bir sonuca varılmamış olmasına…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/825 K: 2017/1986 T: 30.3.2017

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4. maddesi kapsamında hazırlanan dava konusu işletme projesinin ve bunun tapu siciline şerh ettirilmesine dair işlemin yargısal denetimlerinin de idare hukuku ilke ve kuralları çerçevesinde…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/2798 K: 1985/141 T: 29/01/1985

Arkeolojik sit alanına uygun olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli planın tatil köyü arazi ve tesisleri üzerine konulan "yatak kapasitesi artırılamaz ve inşaat yapılamaz" notunda mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, 29.12.1981/onay tarihli 1/1000 ölçekli imar planındaki, Kuş-Tur Tatil Köyü arazi ve tesisleri üzerine…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1974 K: 1984/600 T: 14/02/1984

Arkeolojik sit sahasında kalan yerlerin nazım planında fuar kültür park yeri olarak ayrılabileceği Dava, 11.2.1980/gününde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının, fuar kültür park yerine ayrılan taşınmaz mallarla ilgili bölümünün davanın özeti kısmında belirtilen nedenlerle iptali…

Danıştay 6. Dairesi E: 1983/221 K: 1983/3506 T: 11.11.1983

Anıtlar Yüksek Kurulunun eski eser üzerine imar planında öngörülen kat yüksekliğinin üstünde ilave kat yapılması gibi imar mevzuatı ile sınırlı bir konuda karar alma yetkisi yoktur. İstemin Özeti: ....... ,21 pafta, 10 Ada, 8 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının dış…