1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1997/1121 E: 1997/1216 T: 6.3.1997


Kamu malı niteliğindeki meralar ile yaylaların yararlanma hakkının kime ait olduğunu inceleme görevi kadastro mahkemelerine ait değil ise de, taşınmazların niteliğini belirleme görevi kadastro mahkemesine aittir. Taşınmazın kamu malı niteliğinde mera yayla olduğu sonucuna varıldığı takdirde 3402 s. Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi uyarınca sınırlandırılmasına ve yararlanma hakkının belirlenmesi konusunda ise görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi gereklidir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında temyiz konusu 13 ve 16 parsel sayılı sırasıyla, 18125 ve 14125 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak çayır vasfı ile davalı Ö… S… adına tesbit edilmiştir. E: .. P… ve arkadaşlarının itirazlarının komisyonca reddine, tesbitlerinin iptali ile taşınmazların Ö… S…, H… D…, M… ve C… I… adına paylı

olarak tesciline karar verilmiştir. İtirazları komisyonca reddedilen Y… K: .. ve arkadaşlarının açtığı davaya M… Ç… ve arkadaşları ile D… Köyü Tüzel Kişiliği adına M… A… taşınmazların D… Köyü yaylakiyesi ve biçeneği olduğunu ileri sürerek katılmışlardır. Mahkemece kadastro mahkemelerinin kamu mallarının hangi köye ait olduğuna dair hüküm vermeye yetkili ve görevli olmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm katılanlardan D… Köyü Muhtarı tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya katılanların isteğinin taşınmazların D… Köyü yaylakiyesi olarak köy tüzel kişiliği adına tesciline ilişkin olduğu, bu nedenle isteğin içeriği itibariyle aidiyet uyuşmazlığına ilişkin bulunduğu gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuştur. Ne var ki, katılanların dilekçesi incelendiğinde dava konusu taşınmazların niteliğinin belirlenmesinin de istenildiği açıkça anlaşılmaktadır. Her ne kadar kamu niteliğindeki meralar ile yayla (yaylakiye)ların yararlanma hakkının kime ait olduğunu inceleme görevi kadastro mahkemelerine ait değil ise de, taşınmazların niteliğini belirleme görevi kadastro mahkemesine aittir. Dilekçe içeriğinde taşınmazların yaylakiye (yayla) olduğu iddia edildiğine göre dava konusu taşınmazların kamu malı niteliğinde yayla olup olmadığının araştırılması, tarafların bu konuda göstereceği delillerin toplanması, kamu malı niteliğinde yayla olduğu sonucuna varıldığı takdirde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/B maddesi hükmünce sınırlandırılmasına karar verilmesi, yararlanma hakkının belirlenmesi konusunda ise görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Bu nedenlerle davaya katılanların temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA) 6.3.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir