1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1994/5064 E: 1995/8364 T: 13.7.1995


Vakıfname kapsamındaki taşınmazın aynının vakfedilmediği, gelirinin vakfedilmiş bulunduğu, vakıfname defteri tapu idaresine devir edilerek tapu kaydının oluşturulmadığı saptandığı takdirde, adına tescile karar verilen zilyet yararına, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşulları gerçekleşmiş sayılmalıdır.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında 285 parsel sayılı 18000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz dava dışı 284 sayılı parsele uygulanan vergi kaydının yüzölçümü ve 20 dönüm fazlası olarak davalı Hazine adına tesbit edilmiştir. İtirazları komisyonca reddedilen davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazın Sultan Süleyman Han, İbni Selim Han vakfına ait olduğunu ileri sürerek; M… P… ise vergi kaydına, miras yolu ile geçen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece dava dosyaları birleştirildikten sonra davacı vakıf idaresinin davasının reddine, M… P…’nin davasının kabulüne taşınmazın davacı M… P… ve paydaşları adlarına payları oranında tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünün tutunduğu vakıfname ile bu vakıfname kapsamındaki taşınmazların aynının vakfedilmediği, gelirinin vakfedilmiş bulunduğu, vakıfname defteri tapu idaresine devir edilerek tapu kaydının oluşturulmadığı belirlenmiştir. Davacı vakıflar idaresi dışındaki adına tescile karar verilen zilyet davacı taraf yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği, mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle saptanmıştır.

SONUÇ: Bu nedenler ve hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre davacı vakıflar idaresi ile davalı Hazinenin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün (ONANMASINA), peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 94500 lira harcın vakıflar idaresinden alınmasına, Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, 13.7.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir