1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1992/1071 K: 1992/3932 T: 18.2.1992


Davacı Hazine, duruşmada, dava konusu taşınmaza ait tespit tutanağında tarih ve numarası belirtilen tapu kaydına dayanarak mülkiyet iddasında bulunduğu takdirde; mahkemece, Hazine’nin dava sebebini ve delillerini bildirmediği gerekçe gösterilerek davanın açılmamış sayılması kararı vermesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki kağıtlar okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Dava konusu taşınmaz kadastro tesbiti sırasında tapu kaydına dayanılarak Hazine adına tesbit edilmiştir. Davalının itirazı üzerine komisyonca tespitin iptaline, davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş, Hazine komisyon kararının yerinde olmadığından sözederek dava açmıştır. Mahkemece, davacı Hazine temsilcisinin dava sebep ve delillerini bildirmediğinden sözedilerek davanın açılmamış sayılmasına, nizalı parselin tesbit gibi M… E: .. adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı Hazine, duruşmada dava konusu taşınmazın Hazine adına tapuda kayıtlı olduğunu ileri sürerek mülkiyet iddiasında bulunmuştur. Bu iddia yönünden Hazine’nin tesbit tutanağında tarih ve numarası belirtilen tapu kaydına dayandığı açıktır. Bu durumda, Hazine’nin dava sebebini ve delillerini bildirmediğinden söz edilemez.

SONUÇ: O halde, mahkemece tesbite dayanak yapılan tapu kaydı ile dayanakları getirtildikten ve karşı taraftan da delilleri sorulduktan sonra gerekli uygulama, inceleme ve araştırmanın yapılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, Hazine’nin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 18.2.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir