1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1995/5481 K: 1995/13805 T: 1.12.1995


Taşınmaz üzerinde bulunduğu belirlenen ağaçların davacı tarafından yetiştirilmeyip, kendiliğinden yetiştiği tespit edilirse, tutanağın beyanlar hanesinde gösterilmeleri yasaya aykırılık oluşturur.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin yasal süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında temyiz konusu 202 ada 22 parsel sayılı taşınmaz Hazine adına tesbit edilmiş ve üzerindeki Palamut ağaçları ayrı ayrı A… S… ve paydaşları adlarına tutanağın beyanlar hanesinde muhdesat olarak gösterilmiştir. Bu tesbite karşı davalı A… S… taşınmaz üzerinde 21 adet daha Palamut ağacı bulunduğunu, bu ağaçların miras bırakanından kaldığını ve 21 adet Palamut ağacının muhdesat olarak adına gösterilmesini ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, 21 adet Palamut ağaçlarının davacı İ… oğlu A… S… adına tutanağın beyanlar hanesinde gösterilmesine; dava konusu taşınmazın 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/C maddesi hükmü uyarınca tapulama dışı bırakılmasına karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Tesbit sırasında taşınmaz üzerinde bulunan Palamut ağaçlarından 5 adedi davacı İ… oğlu A… S… adına, tutanağın beyanlar hanesinde gösterilmiş, davacı tutanağın beyanlar hanesinde gösterilen ağaçlardan gayrı taşınmaz üzerinde 21 adet daha Palamut ağacını dava konusu yapmış olup zemine yönelik herhangi bir davası bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, kadastro tutanağı zemin yönünden kesinleşmiştir. Diğer taraftan davacı taşınmaz üzerinde mevcut bulunan tutanağın beyanlar hanesinde gösterilen ağaçlardan gayrı 21 adet daha Palamut ağacının bulunduğunu ileri sürmüş, istek mahkemece kabul edilmiştir. Muhdesat; yeniden meydana getirilmiş şey demektir. Diğer bir anlatımla, tesbiti yapılan taşınmaz üzerinde malikten başka bir kimseye veya paydaşlardan birine ait olan yapı ve tesisler ile bağ ve bahçe gibi dikilen şeyleri ifade eder. Muhdesat 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19/2. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Somut olayda taşınmaz üzerinde bulunduğu belirlenen Meşe Palamutları kendiliğinden yetişmiş Palamut ağaçlarıdır. Dava konusu Palamut ağaçlarının davacı tarafından yetiştirilmediği, kendiliğinden yetiştiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, 21 adet Palamut ağacının 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19/2. maddesi hükmü gereğince tutanağın beyanlar hanesinde gösterilmesi yasaya aykırıdır. Kuşkusuz Hazinenin kadastro sırasında kesinleşen hususlar hakkında dava açma hakkı saklıdır.

SONUÇ: Hazinenin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğu gibi kabule göre de zemine yönelik herhangi bir dava bulunmadığına göre kadastro tesbitinin zemin yönünden kesinleştiği gözardı edilerek 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/C maddesi hükmü gereğince tapulama dışı bırakılmasına karar verilmesi dahi isabetsiz, Hazinenin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 1.12.995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir