1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1996/4592 K: 1996/8761 T: 31.10.1996


Kadastro mahkemesince, kadastro tespit günündeki hukuksal durum esas alınarak uyuşmazlık çözümlenmelidir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü :

KARAR: Kadastro sırasında 23 parsel sayılı 137.50 m² yüzölçümündeki taşınmaz önce H… Mescidi Vakfı adına tesbit edilmiş, bilahare 1948/94 esas sayılı dosya ile davalı olduğundan sözedilerek malik hanesi açık bırakılmıştır. Tesbitten sonra davacı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hazine ve Belediye aleyhine malik hanesi boş bırakılan taşınmazın mülkiyetinin adlarına tescili için dava açılmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın H… Mescidi Vakfı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Belediye Başkanlığı ve Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Kadastro Mahkemesince uyuşmazlığın kadastro tesbit günündeki hukuksal duruma göre çözümlenmesi zorunludur. Somut olayda kadastro tesbiti 15.3.1948 gününde H… Mescidi Vakfı adına yapılmış ve askı ilan süresi içerisinde kadastro tesbitine karşı itiraz edilmemiş ve dava da açılmamıştır. Ne var ki, tapu kütüğüne malik hanesi açık bırakılmak suretiyle tescil edilmiştir. Kadastro tesbit tutanağında sözü edilen 1948/94 esas sayılı dava dosyası ise tüm araştırmalara rağmen bulunamamıştır. Mahkemece yapılan araştırma, inceleme ve toplanıp doğru olarak değerlendirilen delillere göre taşınmazın H… Mescidi Vakfı’na ait olduğu saptanmıştır. Her ne kadar kadastro tesbitinden sonra taşınmazın Belediye tarafından kamulaştırıldığı dosya içeriğinden anlaşılmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere tesbit günündeki hukuksal durum esas alınmak suretiyle uyuşmazlık çözümlendiğine göre temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Kuşkusuz Belediyenin kamulaştırma nedeniyle taşınmazın tapuda kendi adına intikal ve tescil isteme hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ: Bu nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün (ONANMASINA) Hazineden ilam harcı alınmasına yer olmadığına, peşin alınan ilam harcının mahsubu ile bakiye 232.800 liranın Belediye’den alınmasına, 31.10.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir