1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1990/7340 E: 1991/7643 T: 24.5.1991


Yerel hukuk mahkemesinde görülmekte olan kadastro ile ilgili davada, o taşınmaza ilişkin kadastro tutanağı düzenlendiği tarih itibarıyla bu mahkemelerin görevi sona ereceğinden, dava dosyalarının kadastro mahkemesine aktarılması gerekir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için gerekli masraf yatırılmadığından duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildi, tetkik raporu ve dosyadaki kağıtlar okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında dava konusu parsel tapu kaydına, kazandırıcı zamanaşamı zilyetliğine dayanılarak davalı taraf adına tesbit edilmiştir. İtirazları komisyonca reddedilen S… ve paydaşları ayrı tapu kaydına dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın gösterilen payları oranında davacılar adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Tesbit tarihinde yürürlükte bulunan 766 sayılı Tapulama Kanununun 13 ve 61. maddelerinde ve bu kanunu yürürlükten kaldıran geçici 4.maddesi hükmünce olayda uygulama olanağı bulunan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 5 ve 27. maddelerinde mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmazlara yönelik davalar hakkında o taşınmaz için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevinin sona ereceği ve dava dosyalarının kadastro mahkemesine doğrudan doğruya aktarılacağı, kadastro hakiminin devredilen bu dava dosyaları ile konusu taşınmaz hakkında düzenlenen kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanlarının yaptırılması ve bu davada işin içine girilebilme koşulu olan askı ilan süresinin bitmesinden sonra davaya kaldığı yerden bu kanunda öngörülen usul ve esas dairesinde devam olunacağı bildirilmiştir.

Olayda, S… ve paydaşları tarafından tapulama tesbitinden önce asliye hukuk mahkemesinde davalı Ovacı (Kumsayık) Köyü tüzel kişiliği hakkında tapulu taşınmazlarına elatmanın önlenmesi isteği ile açılan 952/326 esas sayılı dava dosyası görevsizlik kararı ile 13.7.1965 tarihinde tapulama mahkemesine aktarılmıştır. Bu davanın konusu olan taşınmazın tapulama sırasında ayrı ayrı parseller olarak ayrı ayrı kişiler adına ve değişik hukuki sebeplere dayalı olarak tesbitlerinin yapıldığı belirlenmiştir.

Yasaya aykırı bir biçimde tesbit tutanaklarının malik hanelerinin doldurulmuş olması anılan yasa hükümlerinin uygulanmasını diğer bir deyişle o tutanakların aktarılan dava dosyası ile birleştirilmesini engellemez. Diğer yandan; bu davanın varlığı aktarılan davanın tarafları dışındaki kişiler lehine yapılan tesbitlerin kesinleşmesini dahi önler.

O halde; bu durumda mahkemece tesbitten önce asliye hukuk mahkemesinde açılan 952/326 esas numarasında kayıtlı iken görevsizlik kararı ile Tapulama Mahkemesine aktarıldığı ve Lüleburgaz Tapulama Mahkemesi’nin 975/15 esasında kayıtlı ve görülmekte bulunduğu belirlenen S… ve paydaşlarının tapu kaydına dayalı olarak Ovacık Köyü tüzel kişiliği hakkında açtıkları elatmanın önlenmesi davasının kapsamı belirlenerek konusu taşınmazlar hakkında düzenlenen tapulama tutanakları ve davalı ise dava dosyaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 27/3. maddesi hükmünce bu dava ile birleştirilmeli, tapulama sırasında lehine tesbit yapılan kişi ile bu tesbite itiraz eden ya da komisyon kararına karşı dava açan kişilerin de aktarılan davanın tarafları yanında bu davanın doğal tarafı sayılacağı gözönünde tutularak yapılmamış ise askı ilanları yapıldıktan sonra taraf oluşturulmalı, ondan sonra iddia ve savunma ve buna ait deliller belirlenmeli, birleşik harita yaptırılmalı ve gereken araştırma, inceleme, uygulama yapılmalı, davacı tarafın dayandığı tapu kaydının hukuki değerini koruyup korumadığı tartışılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler gözardı edilmiştir.

SONUÇ: Bu yönlerden yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. Bu nedenle; yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 24.5.1991 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir