1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 1990/14189 K: 1993/5595 T: 24.5.1993


Usulüne uygun taraf oluşturulmadıkça davaya bakılamaz. Görevsizlikle kadastro mahkemesine aktarılan davada, lehine tespit yapılan ancak aktarılan davanın tarafı olmayanlar da duruşmaya çağrılmalıdır. Yüzölçümünün artırımı ile ilgili davada, taşınmaza komşu parsel maliklerinin davalı olarak duruşmaya çağrılıp, taraf oluşturulduktan sonra davaya bakılması gerekir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında 84 parsel sayılı 42080 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, tapu ve vergi kayıtlarına, tapu dışı pay satın almaya, muvafakat, miras hakkına zilyetliğe dayanılarak ve davalı olduğu da belirtilerek A…, Z…, H…, H…, F…, B…, M…, Ş… adına payları oranında tesbit edilmiştir. Tesbitten önce hukuk mahkemesinde A… tarafından B… ve H… aleyhine açılan tapu kaydının yüzölçümünün artırılması davası görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın 1152 pay kabul edilerek 384 payının davacı A…, 80 payının H…, 20 payının H…, 15 payının M…, 15 payının H…, 15 payının Z…, 40 payının B…, 48 payının F…, 136 payının M…, 384 payının ölü kaydı verilerek M… kızı H… adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalılar B… ile H… varislerinden Z…, H…, H… ve M… tarafından temyiz edilmiştir.

Dava Asliye Hukuk Mahkemesinden görevsizlik kararına dayalı olarak ve aktarma yoluyla kadastro mahkemesine gelmiştir. Ancak, taşınmazın tesbiti sırasında aktarılan davanın tarafı olmayan Z…, H…, F…, M…, Ş… tesbitin malikleri olduğu halde duruşmaya çağrılıp davalı olarak savunmaları alınmamıştır. Öte yandan yüzölçümü artırılmasıyla ilgili davada komşu parsel malikleri de davalı olarak duruşmaya çağrılıp ne diyecekleri sorulmamıştır. Usulüne uygun taraf oluşturulmadıkça davaya bakılamaz. O halde, öncelikle lehine tesbit yapılanlardan Z…, H…, H…, F…, M…, Ş… ile yüzölçümü artırılması davasında taşınmaza komşu olan parsel maliklerinin davalı olarak duruşmaya çağrılıp taraf oluşturulduktan sonra davaya bakılması gerekir.

SONUÇ: Mahkemece bu yönlerden yanılgıya düşülmesi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), işin esasının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 24.5.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir