1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/9026 K: 1996/9878 T: 17.6.1996


Dava dilekçesinde faiz istenmemiş olması yeni bir dava ile faiz istenmesine engel teşkil etmez. Davacının dava sırasında faiz talebi reddedilmiş ve davacı bu red kararını temyiz etmemişse artık karar tarihine kadar olan faiz hakkını isteyemez. Bu durumda idare lehine usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Mahkemece karar tarihi yerine kamulaştırmadan itibaren faize hükmedilmesi uygun değildir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedeline faiz verilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü: K: Dava, artırılan kamulaştırma bedeline faiz verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı İdare vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosya münderecatına göre; davacı, bedel artırma davası açarken faiz istememiş, duruşma sırasında faiz talebinde bulunmuş ise de, İdarenin karşı çıkması üzerine bu istemi reddedilmiş ve hükmü, dolayısıyla faiz talebinin reddi kararını davacı temyiz etmemiştir.

Kural olarak dava açılırken faiz talep edilmemiş ise, yeni bir dava ile faiz istemek mümkündür. Ancak; olayımızda, davacının sonradan yaptığı faiz istemi reddedilmiş ve davacı temyiz yoluna başvurmamıştır. Bu tarihe kadar olan faiz hakkını davacı artık talep edemez. Zira, idare lehine usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Faiz hakkı, hergün yeniden oluşan bir hak olduğundan, karar gününden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Mahkemece karar tarihi yerinde kamulaştırma gününden faize hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davalı İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün yukarıda açıklanan nedenle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 17. 6. 1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir